Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva

ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

 

 

 

Obsah

 1. a) Základní údaje o škole. 3
 2. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku.. 7
 3. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 7
 4. d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 9
 5. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 9
 6. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.. 10
 7. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. 10
 8. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 11
 9. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 14
 10. j) Základní údaje o hospodaření školy. 14
 11. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.. 14
 12. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14
 13. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.. 14
 14. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14
 15. o) Závěr. 15

Příloha k výroční zprávě…………………………………………………………………………………………………………20

 

a) Základní údaje o škole

 

Název a sídlo školy

Základní škola a Mateřská škola Římov, Školní 63, 373 24 Římov

Součásti školy

Mateřská škola, Školní 176, 373 24 Římov

Základní škola, Školní 63, 373 24 Římov

Školní družina, Školní 63, 373 24 Římov

Školní jídelna, Školní 176, 373 24 Římov

 

Zřizovatel školy

Obecní úřad Římov, Školní 63, 373 24 Římov

Název, sídlo a zřizovatel školy

Základní škola a Mateřská škola Římov, Školní 63, 373 24 Římov

Vedení školy

Ředitelkou školy je Mgr. Jitka Pražáková. Vedoucí školní kuchyně je Alena Prokešová. Účetní školy je Anežka Pokobová.

Školská rada

Při škole pracuje školská rada. Je tvořena třemi členy: za obec Pavlína Vaněčková předseda, za rodiče Mgr. Veronika Plachá, za pedagogy Mgr. Eliška Dvořáková.  Nové volby do školské rady budou v květnu 2019.

Adresa pro dálkový přístup

Emailová adresa školy: zsams@rimov.cz

 

CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ SOUČÁSTÍ ŠKOLY

Mateřská škola

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola stojí uprostřed školní zahrady, je spojená chodbou se školní jídelnou.

Provoz školy byl celodenní od 6.30 hod. do 16.30 hod. Podle zájmu rodičů a po domluvě s představiteli obce provoz upravujeme tak, aby co nejvíce vyhovoval dětem i rodičům.

 

Věcné podmínky

Budova mateřské školy je jednopatrová, třídy jsou světlé a prostorné. V přízemí je třída pro nejmladší děti, šatna, jídelna pro základní školu a venkovní terasa. V prvním patře je další třída, balkón, šatna, kuchyňka, sklad a kabinet pro učitelky a školnici. Každá třída má vlastní vchod, samostatnou kuchyňku, umývárnu, WC a šatnu.

Děti byly rozděleny do dvou tříd podle věku. Ve spodní třídě byly dvě učitelky, v horní pro starší děti jedna. Prostory mateřské školy jsou čisté, barevné působí útulně.

V letošním školním roce jsme provedli obnovu stolků a židliček, v horní třídě obnovu starého nábytku a nově jsme ho uspořádali do koutků. Ve třídě pro menší děti přibyla hlavně velká sada molitanové stavebnice, dřevěné vozíky na hračky a dřevěné divadlo. Jednotlivá oddělení jsme vybavili novými hračkami a učebními pomůckami.

 

Životospráva

Skladba jídelníčku dětí odpovídala požadavkům na plnohodnotnou a vyváženou stravu. Obědy i svačiny pro děti byly připravovány především z čerstvých potravin.

V obou třídách se měly děti možnost podle potřeby samy napít, na určeném místě měly čaj nebo šťávu.
Délka pobytu dětí venku i jejich program se řídily aktuálním počasím.

 

Psychosociální podmínky

Pedagogové i provozní zaměstnanci mateřské školy se snažili o laskavý vstřícný přístup k dětem se zřetelem na jejich individuální vlastnosti.

Jako nejnáročnější se ukázala práce s dvouletými dětmi, ke kterým musel být zaujímán zvláštní přístup, větší časový prostor.
Organizace vzdělávání

Učitelky se snažily o vyváženost spontánních a řízených aktivit v denním programu. Umožňovaly dětem dostatek času a prostoru pro spontánní hru, nezávazné hraní.
U větších dětí probíhala organizace veškerých aktivit s akcentem na uplatnění samostatné aktivity  a experimentování dětí, možnost spolurozhodování dětí i respektování jejich psychomotorického tempa.
Každý měsíc jsme zařadili pro děti divadlo.

 

Řízení školy

Zaměstnanci měli možnost podílet se na řízení chodu mateřské školy, měli prostor

k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů.  Nepodařilo se, aby
pedagogický sbor pracoval jako tým. Práce v mateřské škole byla poznamenána dlouhodobou nemocí paní učitelky. Stálé paní učitelky dvě, byly nositelkami našeho zaběhnutého systému, bezpečím pro děti. Na místě třetí paní učitelky se vystřídaly v kratších časových úsecích 3 paní učitelky. Z tohoto důvodu nemohly být paní učitelky vysílány na školení.

Mateřská škola spolupracovala se zřizovatelem  a dalšími orgány státní správy a se základní školou. Děti měly odpoledne možnost práce ve výtvarném kroužku, kroužku jógy, které vedly maminky. 4 předškoláci docházeli do základní školy na individuální výuku flétny, kterou vedla p. učitelka ze ZUŠ Velešín.

 

Výsledky vzdělávání

Průběh a výsledky vzdělávání hodnotíme jako uspokojivé, je kladně oceněno i ze strany rodičů. Vzdělávací program školy tvořily společně všechny pedagogické pracovnice MŠ. Vycházely jsme především z manuálu Rámcového vzdělávacího programu, využívaly jsme znalosti z četby odborné a metodické literatury, z různých seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Učitelky měly sestaven vlastní třídní program pro děti ve svém oddělení. Program byl sestaven z šesti bloků tematicky propojených ročním obdobím. Dařilo se vytvářet prostor k rozvoji fantazie a tvořivosti dětí. Třídní plány obsahovaly záměry pro cílenou individuální péči a rozvoj jemné motoriky. Učitelky naplňování ŠVP průběžně vyhodnocovaly, zaměřily se na efektivní využití podnětů z reálných podmínek školy i jejího okolí. V inovovaném ŠVP chceme podporovat rozvoj pohybových aktivit, vytvářet základy zdravého životního stylu se zdravou stravou.

 

Základní škola

Ve školním roce 2016 – 2017 navštěvovalo  základní školu 40 žáků.

Vyučování probíhalo ve 3 třídách – český jazyk, matematika, prvouka, tělesná výchova, v ostatních předmětech byli žáci spojeni do 2 oddělení.

 

Charakteristika školy

Budova současné základní školy má číslo popisné 63 a byla postavena v roce 1888. Nachází se na kraji obce po pravé straně (při příjezdu po silnici od Doudleb, Českých Budějovic).

 

Velikost a úplnost školy:

Základní škola a Mateřská škola Římov, Školní 63 sdružuje následující zařízení: základní školu, školní družinu, mateřskou školu a školní jídelnu.

Jednopodlažní budova základní školy stará přes 120 let s mnohaletou školní tradicí je situována v klidném prostředí 15 km od krajského města České Budějovice s dobrou dostupností autobusovou dopravou. Ve školním roce 2015/2016 byla navýšena kapacita základní školy na 45 žáků, od školního roku 2016/2017 přibyl 4. ročník, od roku 2017/18 v naší škole budeme vyučovat žáky od 1. do 5. ročníku.

V červenci 2017 začaly stavební práce na půdní vestavbě školy.

 

Vybavení školy:

Budova školy má čistou fasádu a okna, je jednopodlažní s neobyvatelným půdním prostorem a sklepem. Patří k ní dvorek s kůlnou na pevná paliva a rozlehlá zahrada společná s mateřskou školou s pozemkem pro pěstitelské práce zbudovaném v dubnu 2014. V přízemí se nachází tělocvična, šatna, sociální zařízení pro chlapce, technické zázemí: kotelna, sklad, 2 místnosti školní družiny. V tomto školním roce byly přizpůsobeny 2 místnosti školní družiny v přízemí pro výuku 1. ročníku, školní družina se střídala s výukou v patře v učebně II.(2.r.) třídy. V patře je ještě umístěna jedna učebna, ve které probíhala výuka III. (3.,4.r.) třídy a výuka informatiky. Jsou zde i toalety pro dívky a pedagogy a ředitelna. Žáci mají k dispozici pět pevných počítačů a 3 notebooky koupené v prosinci 2016 s nainstalovanými programy, interaktivní tabuli. Všechny počítače jsou připojeny ke školní síti s přístupem na internet a s výstupem do tiskárny.

 

Charakteristika pedagogického sboru

V základní škole působí na celý úvazek ředitelka a učitelka II. třídy, na část úvazku učitelka I. třídy, anglického jazyka, vychovatelka školní družiny, která učí neaprobovaně (studuje pedagogickou fakultu)prvouku, tělesnou, výtvarnou výchovu a asistentka pedagoga na celý úvazek ve III. třídě. Součástí školy je mateřská škola, kde pracují 2 učitelky aprobované, 1 učitelka neaprobovaně – studuje pedagogickou fakultu. V tomto školním roce jsme pracovali na posilování týmové spolupráce a posilování vědomí odpovědnosti a profesionality, schopnosti formativního hodnocení, budování inkluzivního prostředí pro žáky a  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Charakteristika žáků

Převážná část žáků byla z Římova, dále žáci z Kladin, Branišovic, Dolní Stropnice,  Polžova, Hamru,  Sedla, Horních Vesců.

 

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (dle zápisu ve školském rejstříku):

 1. 79-01-C/001 Základní škola

 

Ve všech ročnících základní školy probíhalo vyučování podle našeho školního vzdělávacího programu „Vím proč. Respektuji.“ II,verze.

V mateřské škole se vyučovalo podle ŠVP „S písničkou je veseleji“.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Pedagogický sbor měl ve školním roce 2016/2017 10 členů (včetně 3 učitelek MŠ, 1 asistentky pedagoga, 1 vychovatelky, která zároveň učila v ZŠ VV, TV a prvouku).

Všichni pedagogičtí pracovníci mají pro svou práci předepsanou odbornou i pedagogickou způsobilost, kromě jedné učitelky ZŠ a jedné učitelky MŠ, obě si vzdělání doplňují.

Věkově je pedagogický sbor spíše starší. Ve škole pracují jen ženy.

 

 

Přehled pracovníků školy ve školním roce 2016/2017

    Fyzické osoby Přepočtené osoby
Pedagogičtí pracovníci Učitelé v ZŠ 6 2,454
Učitelky v MŠ 3 3
Vychovatelka v ŠD 1 0,75
Asistentky učitele 1 1
Nepedagogičtí pracovníci Účetní 1 dohoda
Vedoucí kuchařka + kuchařka + pomocná síla v kuchyni 3 1,62
Mateřská škola – školnice, uklízečka 2 1
Uklízečka v ZŠ 1 0,5
Celkem   18 9,984

 

 

 

 1. Personální údaje

2.1 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci Celkem Úvazky nekvalifik.
učitel prvního stupně základní školy 5 1 6

 

0,227
učitel v MŠ 2 1 3 1
Vychovatel 1 0 1
Asistentka pedagoga 1 0 1
Celkem 9 2 11
% 82 18 100 12

 

 

2.2 Přehled pracovníků podle aprobovanosti ZŠ

jméno a příjmení, zkratka aprobace vyučované předměty
Mgr. Jitka Pražáková Učitelství v MŠ

Učitelství 1.st. ZŠ + HV

Čj, M, HV
Mgr. Eliška Dvořáková Učitelství 1. st. ZŠ ČJ, M, HV, PRV, TV, INF
Mgr. Růžena Majerová Učitelství 1. St. ZŠ ČJ, M, PRV
Mgr. Zdeňka Kroulíková Učitelství 1.st.ZŠ AJ, PČ
Mgr. Jitka Fikejsová Učitelství AJ AJ
MgA. Pavla Tichá. Asistentka pedagoga  
Hana Nováková Vychovatelství,

studuje Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

VV. PV, TV, PRVOUKA,

Vychovatelka ŠD

 

2.3 Přehled pracovníků podle aprobovanosti MŠ

jméno a příjmení aprobace vyučovaná třída
Marie Tilovová Učitelství v MŠ Myšky
Alena Nováková Učitelství v MŠ Myšky
Mgr. Kateřina Bauerová Pedagogika volného času, studuje učitelství pro MŠ Kočky

 

 

2.4 Přidělení předmětů ve školním roce 2016-2017

 

Ročník 1. 2. 3. 4.
Třídní učitel Mgr. Růžena Majerová Mgr. Eliška Dvořáková Mgr. Jitka Pražáková
Český jazyk  Mgr. Růžena Majerová Mgr. Eliška Dvořáková Mgr. Jitka Pražáková
Anglický jazyk Mgr .Zdeňka  Kroulíková Mgr. Jitka Fikejsová
Matematika Mgr. Růžena Majerová Mgr. Eliška Dvořáková Mgr. Jitka Pražáková
Prvouka Hana Nováková Mgr. Eliška Dvořáková Mgr. Růžena Majerová
Hudební výchova Mgr. Eliška Dvořáková     Mgr. Jitka Pražáková
Výtvarná výchova      Hana Nováková
Tělesná výchova  Hana Nováková                                     Mgr. Eliška Dvořáková
Pracovní činnosti Mgr. Zdeňka Kroulíková

 

 

2.5 Pohyb pracovníků

 

nástupy a odchody počet
nástupy během školního roku 2
odchod – ukončení poměru  dohodou

 

Komentář
Ve školním roce 2016-2017 došlo k těmto personálním změnám: do 1. třídy nastoupila od 1.9. 2016 na částečný úvazek Mgr. R. Majerová, do školní kuchyně nastoupila v říjnu jako pomocná pracovní síla na částečný pracovní úvazek p. Jaklová

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

Do školy jsou přijímány děti z Římova a jeho okolí.

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2017/18 proběhl dne 7.4.2017. Celkem bylo zapsáno 14 dětí, z toho pro 5 dětí si zákonní zástupci vyřídili do konce května odklad školní docházky a 2 zákonní zástupci podali žádost o zpětvzetí. 1 žákyně nenastoupila do naší školy, nastoupila do ZŠ Velešín.

Přijetí žáků do školy – přestupy:

Během školního roku přestoupila do 2. ročníku naší školy žákyně Marika Jílková ze ZŠ Nová, České Budějovice,

Odchody žáků ze školy:

2 žáci ze 4. ročníku  sourozenci Millisdörferovi se přestěhovali a přestoupili do ZŠ Dukelská Č. Budějovice. Druhý ročník ukončil Roman Jílek k 31.8. 2017, od 1.9.2017 nastupuje do ZŠ pro sluchově postižené v Týně nad Vltavou.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání

 

Souhrnná statistika prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2016/2017

ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo žáků neprospělo žáků vzdělávací program
1. 11 11 0 0 ŠVP
2. 16 15 0 1 ŠVP
3. 8 6 2 0 ŠVP
4. 5 4 1 0 ŠVP
å 40 36 3 1 ŠVP

Všichni žáci byli hodnoceni slovně.

 

Vzdělávací program školy

 

vzdělávací program  pracoviště
ŠVP  S PÍSNIČKOU JDE VŠECHNO LÍP
ŠVP VÍM PROČ. RESPEKTUJI.ll. verze

 

Žáci s individuálním vzdělávacím programem – 1 žák 3. ročníku

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

Ve škole se řídíme Minimálním preventivním programem, Zásadami bezpečného chování. Prevenci sociálně patologických jevů je věnována pozornost při pravidelných komunitních setkáních, pravidla jsou zabudována ve Školním řádu, v ŠVP jsou rozpracované kompetence, průřezová témata. Zvláště osobnostním a sociálním kompetencím začleněným jako součást života školy je dávána prioritní pozornost v celodenním režimu školy. Všichni pracovníci školy se řídí směrnicí Zaměstnanec naší školy. Ředitelka školy se zúčastnila 22.3. konference STOP Šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem v Praze, od této doby zavedeny pravidelné odpolední konzultace pedagogů – každý den společné informace o žácích – změna v chování, nápadný smutek, agrese – kdo na koho. V dubnu se uskutečnila mimořádná pedagogická rada zabývající se metodickým pokynem ministerstva školství k šikaně.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

V říjnu 2016 Mgr. Dvořáková, p. H. Nováková, Mgr. Pražáková a MgA. Tichá  absolvovaly 5 hodinovou hospitaci s rozborem v Základní škole Na Beránku v Praze. Tato exkurze byla dále rozvíjena na pravidelných metodických setkáváních. V červnu 2017 proběhlo školení pedagogů i zajímajících se rodičů: Logopedická prevence, práce s dětmi a žáky s vadou řeči, logopedické rozcvičky. Lektorka klinická logopedka PaedDr. Z. Koppová. Po celý rok probíhaly konzultace s psycholožkou Dr. V. Plachou. Ředitelka školy absolvovala: FKSP a sociální fondy – aktuální právní předpisy, školení o práci pedagogicko – psychologické poradny, Aktuální změny v právních předpisech, STOP šikaně, Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ. Ředitelka školy ukončila v říjnu 2016 studium k výkonu specializovaných činností – Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, poznatky předávala jako minulý školní rok ostatním kolegyním, společně prostudovaly nové možnosti slovního hodnocení, společně byla vytvořena nová Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která se zabývala slovním hodnocením. Prohlubovali jsme na metodických sdruženích poznatky z loňského roku – strategie učení, moderní metodologii, literaturu zaměřenou na osobnostní přístup ve vzdělávání Osobnostní pojetí dítěte Z. Heluse, Mýty ve vzdělávání J. Nováčkové, Škola bez poražených T. Gordona, zásady přístupu k žákovi a výuce v Montessori škole, novou metodickou literaturu: Čapek, Kuřina, Hejný, Kasíková, Fišer. Vedoucí kuchyně absolvovala školení Hygienické požadavky ve stravovacích službách zaměřené na problematiku školního stravování a zúčastnila se Krajské konference hromadného stravování. Vedoucí kuchyně a kuchařka se zaučovaly s lektorem v obsluze konvektomatu. Vzhledem k personálním problémům se učitelky MŠ nezúčastnily žádného školení.

Paní vychovatelka a paní učitelka v MŠ si dodělávají vzdělání, studují pedagogickou fakultu.

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

AKCE ŠKOLY   2016 – 2017

MŠ                                                                                                 ZŠ

  SRPEN

ŠD – Úprava prostoru na 1. třídu

 

ZÁŘÍ

1. – Slavnostní zahájení šk. roku

 

ZÁŘÍ

1. – Slavnostní zahájení šk. roku

 

ŘÍJEN

 

ŘÍJEN

7.- vystoupení – slavnostní zahájení Festivalu dětských knih, časopisů a her v Jihočeské knihovně Č.B.

Sběr kaštanů a žaludů pro myslivecké sdružení

Dýňový den

Pietní akt u pomníku

 

LISTOPAD

11. Pečení martinských rohlíčků

 

LISTOPAD

2. – kladení věnců k pomníku padlých

16. Cvičná evakuace – spolupráce s p. Dvořákem

23. Dýňový den

PROSINEC

4. Mikuláš

Pečení perníčků

17. Vánoční vystoupení pro rodiče – Myšky

22. – Vánoční hra – Kočky

23. – 3.1.  MŠ uzavřena

 

 

 

PROSINEC

4. peklo – očistec – nebe

21. Knihovna

22. Vánoční hra Byla cesta ušlapaná – Pod Ořechem – spolupráce s rodiči, MŠ – p.Bauerová

 

LEDEN

Zahájení dne 3.1.2017

Nové děti od 1.1.2017

LEDEN

Plavání – 1. – 3. ročník

Bruslení – 4. ročník

ÚNOR

 

ÚNOR

Plavání – 1. – 3. ročník

Bruslení – 4. ročník

BŘEZEN

13. (so) Mořena

25. a 29. –svátek – Velikonoce

BŘEZEN

Plavání – 1. – 3. ročník

Bruslení – 4. Ročník

Výchovný koncert KSOJ Voda v hudbě

DUBEN

 

DUBEN

7. Zápis k povinné školní docházce

9. (so)Vítání občánků

10. (ne) Setkání se seniory

 

KVĚTEN

5. Přijímání přihlášek do MŠ

17. projekt: Zdraví dětem

KVĚTEN

6. Pietní akt u pomníku – položení květin, hymna

17. projekt: Zdraví dětem

ČERVEN

1. oslava MDD – Hřiště plné her

3. MDD – Olympijské hry

12. Logopedická prevence Dr. Koppová

25. Výlet – ZOO Ohrada Hluboká n. Vlt.

ČERVEN

1. školní oslava MDD – disco

3. MDD – Olympijské hry

8.-9. Rakousko Albrechtsberg – 2.-4.ročník

12. Logopedická prevence – Dr. Z. Koppová

Vystoupení – pěvecké – na zahájení festivalu dětských knih, knihovna Č.B.

27. Výlet Písek – Sladovna – Mraveniště, Minigolf, most

28. MUDr. Pavlásek – lékařský dohled, kontrola pracovišť

ČERVENEC

3. – 7. Prázdniny

10. – 14. Prázdninový provoz

17. – 31. Prázdniny

ČERVENEC

3. – 7. Vyklízení  chodby, příprava na stavební práce.

10. Zahájení stavebních prací.

 

SRPEN

22.8. – 1.9. prázdninový provoz

SRPEN

Úklidové práce, příprava 1. Týdne školního roku, úpravy prostorů tř

 

 

EKOTOPFILM:

 1. 9. jsme se všemi žáky 1. -4. ročníku vyrazili do Českých Budějovic na program týkající se ekologie a třídění odpadu. Žáci si tak mohli objasnit význam třídění odpadů, dozvěděli se , jak se jednotlivý odpad zpracovává a také se dozvěděli zajímavosti z ekologie životního prostředí. Připraven pro ně byl krátký naučný film, kvíz ale i práce ve skupinách.

 

 

SBĚR PAPÍRU:

Dne 8. 10. 2016 se v naší škole uskutečnila sběrová akce papíru. Objednané auto přivezlo kontejner, do kterého jsme naložili jak vytříděný papírový odpad z prázdninového úklidu školy, tak příspěvky od rodičů žáků naší školy a školky. Ti neváhali přivézt staré knihy, noviny a letáky, což tvořilo většinu nákladu. Do práce se sběrem jsou zapojeni především chlapci z 2. a 3. třídy, jejichž práce spočívá v nakládání balíků a krabic s papírem na valník. Za peníze ze sběru byly zakoupeny nové knihy pro žáky.

 

EXKURZE PO MÍSTNÍCH ŘEMESLNÍCÍCH

21.11. 2016 jsme se vydali s žáky 2. a 3. ročníku v rámci tématu Profese a řemesla na exkurzi k místním řemeslníkům. Navštívili jsme čalounictví, dílnu automechanika, truhlářství, zámečnictví i malířský ateliér, abychom poznali, co jednotlivá řemesla obnášejí, poznali prostředí a nástroje, s nimiž řemeslníci pracují. Děti si mimo nabytých poznatků odnesly suvenýry z truhlářství u Máchů v podobě vařeček pro maminky.

 

ŠKOLNÍ VÝLET DO SLADOVNY

 1. 6. 2016 jsme za slunného dne vyrazili objednaným autobusem do Písku. Na programu byla návštěva Sladovny, kde pro nás byl připraven program v podobě minigolfu a obřího mraveniště, kde se žáci po skupinách vystřídali. Seznámili se s pravidly hry, naučili se správně držet golfové hole, odpálit míček,zdolat jednotlivé překážky k jamce a také si zapsat a spočítat dosažené body. V mraveništi jsme se vžili do role malých tvorečků a vyzkoušeli si žít jako mravenci. Žáci byli vybaveni mravenečkovskými zadečky a tykadly a pokoušeli se nosit mravenčí vajíčka, krmit larvy, nosit potravu do mraveniště a v neposlední řadě pohyb v mraveništi. Na závěr jsme se prošli po starém píseckém mostě, prohlédli si pískovcové sochy a vše bylo završeno dobrou točenou zmrzlinou.

 

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS – ADVENT:

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ

Žáci ze školy a děti ze školky a někteří rodiče zpívali společně zimní písně. Jako tradičně si poslední píseň Purpura zazpívali i ostatní účastníci akce.

 

Na vánoční jarmark vyrobili žáci ve škole i družině svícny, betlémy, čerty a podkovy pro štěstí a mnoho dalších drobností, obsluhu na stánku a prodej zajišťovali nejstarší žáci.

 

Živý Betlém v před kostelem – dramatické ztvárnění vánočního příběhu se zpěvem a doprovodem, který zajišťovali rodiče, s živými zvířaty, osvětlením, průvodem.

 

MOŘENA

Vynášení zimy, vítání jara.

Průvod vyšel od školy, končil na louce u mostu přes řeku. Celou cestu zaříkávali žáci a děti říkadly a popěvky zimu. V čele průvodu se střídali jednotlivci i dvojice za dozoru p. ředitelky a paní Chyňavové z Doudleb (maminky našeho žáka) ustrojených do doudlebských krojů v nesení figury zimy. Jako každý rok ji vyrobila a ustrojila paní Růžena Wágnerová z Kladin (maminka našeho žáka).  Mnoho žáků a dětí se obléklo do kostýmů připravených paní Tichou (maminka našich žákyň).

 

ALBRECHTSBERG

Výletu se zúčastnili žáci 2. – 4. ročníků, pedagogové, rodiče a zástupci obce. Účastníci byli přivítáni ve škole, předali dárek – obrovský obraz, který vytvářeli žáci společně celý rok. Na seznámení jsme děti z obou škol promíchali a společně si zazpívali kánony.  Následoval oběd, ubytování a odpoledne výlet do nedalekého geoparku, jeskyně, kde na nás čekaly pravěké jeskyně, ale také stezka krásnou přírodou v meandru řeky, na které mohly děti obou škol najít přírodní vápenec i mramor. Večer jsme si společně opekli buřty, na hřišti si kluci zahráli fotbal a děvčata zase vybíjenou, společně jsme si zazpívali a zatančili u ohně. Druhý den jsme navštívili zážitkové zahrady v Kittenbergeru, To byl obrovský zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé! Množství různých druhů zahrad, zahradního vybavení – vše k vyzkoušení, na závěr tobogány, potůčky k brodění s mlýnky a přehradami, dračí lodě… environmentální výchova v praxi! Neradi jsme se loučili a vyrazili zpět do Římova, ještě štěstí, že jsme si mohli v autobusu zazpívat.

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla školní inspekce.

j) Základní údaje o hospodaření školy

 

Základní škola a Mateřská škola Římov hospodařila se státními prostředky a s příspěvky OÚ Římov.

Hospodaření se státními prostředky skončilo v roce 2016 vyrovnaným rozpočtem. Ze státních prostředků byly hrazeny mzdy zaměstnanců, hračky, učebnice, pomůcky pro žáky 1. tříd, školení, semináře, ochranné pomůcky, pojistné.

Hospodaření s příspěvkem poskytnutým zřizovatelem a s výnosy z hlavní činnosti končilo se ziskem ve výši 42 947,29 Kč. Po schválení HV zastupiteli v roce 2017/04/25 byl HV rozdělen do fondu odměn 12 000 Kč a do rezervního fondu 30 947,29 Kč. Do rezervního fondu byly také přijaty schválené finanční dary ve výši 3 150 Kč. V roce 2015 byl zakoupen pro školní kuchyni mycí stroj v hodnotě 53 892,19 Kč. Vzhledem k ceně se jednalo o investici nad 40 000 Kč. Od roku 2016 jsou prováděny odpisy u tohoto majetku.

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Škola se nezapojila do žádných programů.

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Škola sama nemá akreditovaný žádný program pro poskytování dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům.

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

Škola tyto projekty neměla.

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

Ve škole nepůsobí základní organizace Českomoravského odborového svazu ve školství.

Škola příkladným způsobem podporuje partnerské vztahy se zřizovatelem, zákonnými zástupci žáků, zájmovými organizacemi, odbornými pracovišti a institucemi a se zahraničními partnery.

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráce školy s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Kromě úvodní třídní schůzky jsme uspořádali informační odpoledne i besídky a společné zpívání  s rodiči. Rodiče byli o činnosti školy informováni také prostřednictvím webových stránek obce, plakátů a nástěnek.

Rodiče významně pomáhají při sběrových akcích. Uspořádali jsme sběr kaštanů a žaludů pro myslivecké sdružení. Spolupracovali jsme s hasičským sborem Římov, dětským oddělením knihovny v Českých Budějovicích.

První den školy pořádáme slavnostní přivítání pro prvňáčky a jejich rodiče.

Společné akce s rodiči:

Slavnostní zahájení školního roku Pod ořechem

Vánoční hra Byla cesta ušlapaná

Beseda s dědou – havířem

Dětský karneval

Vynášení Morany

Den dětí v Římově – Olympijské hry

Přednáška klinické logopedky Z. Koppové

Přednáška o školské reformě – J. Pražáková

o) Závěr

 

V tomto školním roce nám po dlouhé době přibyl 4. ročník základní školy.

S příchodem paní učitelky Mgr. Růženy Majerové byl vytvořen perfektní dělný pedagogický tým (Pražáková – Majerová – Dvořáková – Tichá ve spolupráci s matkou žáka, psycholožkou Plachou), který se zaměřil na žáka, jeho individualitu, dosahování jeho osobního maxima.  Prioritou bylo vytvořit pro žáky bezpečné prostředí pro učení se. Pedagogové byli jakýmsi učícím se společenstvím, přecházeli z hodnocení známkami na hodnocení slovní. Zvláště v prvním pololetí se každý den scházeli nad žákovskými pracemi a učili se hodnotit popisným jazykem dosažení očekávaných výstupů z ŠVP Vím proč. Respektuji.  V říjnu byly Pražáková – Nováková – Dvořáková – Tichá na hospitaci v ZŠ Na Beránku v Praze s následným rozborem, podrobněji se zabývajícím slovním hodnocením.  Všichni prostudovali mnoho literatury, metodiku, první hodnocení tvořili dohromady. V dalších 2 letech cítíme potřebu zabývat se tvorbou kritérií a kriteriálním hodnocením. Tento proces měl dopad na úpravu ŠVP, která probíhala v průběhu celého školního roku. Závěrem k tomuto tématu mohu říci, že se nám slovní hodnocení vyplatilo, ve škole byla přátelská atmosféra, žáci spolupracovali na tvorbě pravidel a s vnitřní motivací je dodržovali, pomáhali si (stejně jako pedagogové). Ve 3. a 4. ročníku se byli schopni dobře hodnotit, na prověřovacích pracích se žáci sami domluvili a těšili se, že se ukáže, jak se připravili. Získali sebedůvěru, nebáli se udělat chybu, dále s ní pracovali, pracovali ve dvojicích, týmech, smíšených týmech, aktivně spolupracovali  při svém učení, byly uplatňovány různé strategie učení – nejoblíbenější bylo  vrstevnické vyučování.                                                                                                                                                    Ve druhém pololetí jsme se zabývali ještě jedním velmi závažným tématem – šikanou. Ředitelka školy se zúčastnila celostátní konference STOP šikaně. Přinesla důležité informace a materiály, které celý tým rozšiřoval, studoval všechna opatření a nařízení uvedená na webu MŠMT. Byla vytypována místa ve škole, kde by mohlo k nežádoucímu chování docházet, provedena organizační opatření, ale jako nejdůležitější se nám jevilo dát každému žákovi pocit bezpečí, spolupracovat s ostatními pedagogy, žáky, jejich rodiči – máme to podrobně rozepsáno v našem ŠVP i směrnicích a plánech, uvádím např. utváření pravidel (práv a povinností) společně se žáky, diskuze a vysvětlování, sebereflexe, třídní právníci a školní ombudsman, řešení problému má vždy přednost, spolupráce…  Každý den jsme zařadili společnou reflexi z denního pozorování chování žáků. Posledním velkým úkolem tohoto školního roku bylo zorientovat se a vypořádat se s inkluzí. Dokumentace se ujala MgA. Tichá, p. psycholožka Plachá, ostatní jsme byli nápomocní.  V naší škole máme snahu akceptovat každého žáka jako individualitu s jeho nadáním i problémy. Orientujeme se na kladné stránky, osobnost žáka a jeho motivace je důležitější, než jeho momentální výsledky, každý si může najít své místo, kde se cítí bezpečně. Nevyčleňujeme žáky, handicap není důvodem ani v oblasti, kde by ostatní žáci zvládli úkol lépe a rychleji. Pedagogové hledají cesty, jak žáky s SPU vytvořit optimální podmínky k učení, žáci se aktivně angažovali na svém vlastním učení, zařazovali jsme diskuze s argumenty, problémové vyučování, objevování,  výklad, řešení problému, badatelství, pokusy, brainstorming, volné psaní, pozorování, čtení s úkoly, ilustrování, dramatizace, vzájemné učení, činnostní učení, práce s různými informačními zdroji, vycházky, možnost volby a plánování. Pedagogové se sami vzdělávají, spolupracovali jsme s SPC Č.B., s psycholožkou. Hodnocení bylo založeno na hodnocení osobního pokroku žáka, žáci byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k sebehodnocení a vyvození plánu k dalšímu učení.

Ve školním roce 2016 – 2017 byla odvedena obří práce, došlo k velkému růstu pedagogického týmu a posunu žáků k vnitřní motivaci, přesunu odpovědnosti za své vzdělávání částečně na žáka. Pedagogové šli na prázdniny zcela vyčerpáni, patří jim velký dík.

 

MOŘENA

 

 

ZPÍVÁME PRO NAŠE SENIORY

 

NÁVŠTĚVA U RAKOUSKÝCH KAMARÁDŮ

SPOLEČNÝ SRAZ PO KONCERTĚ V Č. BUDĚJOVICÍCH

 

 

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

Vývoj:

Školní rok:

2013 – 2014   2014 – 2015   2015 – 2016   2016 – 2017
N O V Ě   N A S T OU P I V ŠÍ   PEDAGOGIČTÍ   P R A C O V N Í C I
Pražáková   Tichá   Dvořáková   Fikejsová
            Majerová
14 žáků: 1.r. 7,    2.r. 4,   3.r. 3

*Vyklízení kabinetu, skladu. Malování ZŠ, Spolupr. s obcí – akce, ČB: knihovna – festival dětských knih(vystoupení žáků na zahájení)

  18 žáků: 1.r.8,     2.r. 6,  3.r 4

*Vyklízení 2.třídy – příprava nové třídy.

  30 žáků: 1.r.15, 2.r.8, 3.r.7

*Stěhování ŠD do II. Třídy, zařizování třídy pro 1.ročník.

Malování MŠ, ŠJ.

  41 žáků: 1.r.11, 2.r.16, 3.r.8, 4.r.5

*Vyklízení chodeb, skladů, příprava na stavební práce – půdní vestavba.

D A L Š Í

 

Studium kvalifikační pro ředitele. Školení  – Jak mít v pořádku dokumentaci MŠ.

 

  V Z D Ě L Á V Á N Í

 

Školení zákon o pedagogických pracovnících, spisový řád. Dokončení studia pro asistenty pedagoga – p. Tichá.

  P E D A G O G ICK ÝCH

Zahájení  studia koordinátora ŠVP.  Obě uč.: matematika Hejný. Hospitace s rozborem v MŠ DUHA Soběslav. Školení první pomoci.

  P R A C O V N Í K Ů

 

Absolvent ŠVP.  Konference o šikaně.

Inkluze, podpůrná opatření. Hospitace s rozborem ZŠ Na Beránku Praha. Školení logopedická prevence, pomoc.

N O V Ě

 

Novotná

  N A S T OU P I V ŠÍ

 

Grůnfeldová

  P R O V O Z N Í

 

Meislová

  Z A M Ě S T N A N C I

 

Pokobová

        Křižánková   Jaklová