Školní řád

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

2017 – 2018

Základní škola Římov

Školní 63, 37324 Římov

 

Vypracovala a schválila:                    Mgr. Jitka Pražáková, ředitelka školy

Školská rada projednala dne:            29.8.2017

Pedagogická rada projednala dne:   29.8.2017

Nabývá účinnosti dne:                           1.9.2017

 

Součást:  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Přílohy:      směrnice Zaměstnanec naší školy

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a žákyň (dále jen žáků), jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování, upravuje chování žáků, docházku do školy, zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem, ochranu zdraví a plnění dalších pravidel vnitřního režimu školy. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Všem osobám zúčastněným na vyučování poskytujeme v rámci školního vyučování veškerou možnou ochranu ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
 • Ve škole zakazujeme reklamu, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklamu a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj žáka nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí.
 • Při vzdělávání a při poskytování školských služeb zohledňujeme fyziologické potřeby žáků, vytváříme podmínky pro jejich zdravý vývoj, snažíme se předcházet vzniku sociálně patologických jevů.
 • V základní škole poskytujeme základní vzdělání žákům 1. – 5. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu Vím proč. Respektuji.
 • Podstatné údaje pro zákonné zástupce zapisujeme do žákovských knížek zvaných Cesta. V nich je také uvedeno a aktualizováno telefonní spojení na zákonného zástupce žáka a údaj o zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce správnost potvrzuje svým podpisem, který považujeme za podpisový vzor.
 • Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a pro všechny pracovníky školy.
 • Školní řád schválen pedagogickou radou a Školskou radou. Jsou s ním seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci.
 1. Pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci, kteří tvoří společenství školy, se shodli na respektování těchto zásad vzdělávání:
 • rovný přístup ke vzdělání bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, etnického či náboženského původu, majetku
 • zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce – jeho individuální rozvoj a zrání
 • vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost
 • svobodné šíření poznatků – zachycení soudobého stavu poznání světa
 • uplatnění moderních pedagogických metod, zdokonalování vzdělávacího procesu na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji
 • spravedlivé hodnocení výsledků vzdělávání
 • možnost vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělání

B.1  Práva a povinnosti žáků

 

 1. Práva žáků

 

 1. Na to, aby byl ve škole uznáván jako osobnost.
 2. Je uznávaná jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
 3. Ve škole je respektováno kulturní prostředí, z něhož žák pochází.
 4. Je chráněn před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým i psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy.
 5. Má právo na slušné jednání ze strany spolužáků i pedagogů.
 6. Má právo na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáka nadaného, se speciálními vzdělávacími potřebami.
 7. Má právo podílet se na tvorbě pravidel třídy, školy.
 8. Na vzdělávání a školské služby.
 9. Má právo na informace o výsledcích svého vzdělávání.
 10. Má právo na zvláštní péči v případě mimořádných schopností a talentu.
 11. Na otevřený přístup k informacím a činnostem, které podporují všestranný rozvoj jeho osobnosti, ale i na ochranu před informacemi a činnostmi, které ohrožují jeho psychické a fyzické zdraví.
 12. Svobodně vyjadřovat svůj názor, své myšlenky.
 13. V kritice respektuje důstojnost kritizovaného a také jeho právo se vyjádřit.
 14. Má možnost vyjádřit se k obsahu i způsobu výuky.
 15. Může předkládat náměty ke zlepšení práce školy.
 16. Na ochranu svého soukromí. Bez jeho svolení nesmí nikdo manipulovat s jeho osobními věcmi, pokud ho nepožádá např. o půjčení ….
 17. Na pomoc pedagogů, pokud se ocitne v obtížné situaci, pokud neporozuměl učivu, byl dlouhodobě nemocný a potřebuje si doplnit učivo.
 18. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků. Volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu a ti mají povinnost se ke stanoviskům vyjádřit se zdůvodněním.

 

 

 1. Povinnosti žáků s ohledem na jejich individuální schopnosti a věk.
 2. Aktivně se účastnit vyučování.
 3. Řádně dochází do školy.
 4. Je spoluzodpovědný za výsledky svého vzdělávání.
 5. Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi pedagogem a žákem.
 6. Chránit zdraví své i svých spolužáků.
 7. Dodržuje pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
 8. Nosí do školy jen věci související s výukou.
 9. Každý úraz, nevolnost nebo vznik škody žák nebo svědek ihned oznamuje třídní učitelce.
 10. Chová se slušně a ohleduplně k žákům i dospělým.
 11. Dodržovat pravidla chování, na kterých se domluvil.
 12. Své myšlenky a názory vyjadřuje vždy slušným způsobem.
 13. Respektuje práva nebo pověst svých spolužáků, dospělých.
 14. Dodržuje školní řád.
 15. Řídit se v tělocvičně, školní družině a ve školní jídelně příslušnými řády.
 16. Udržovat čistotu a pořádek v celém areálu školy.
 17. Chránit majetek svůj, školy, svých spolužáků.

 

 

B.2  Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

 1. Práva zákonných zástupců žáka

 

Zákonný zástupce žáka

 1. Má právo na poskytování informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a na poradenskou pomoc školy.

Informace škola poskytuje prostřednictvím sdělení

 1. v žákovských knížkách
 2. na třídních schůzkách
 3. na individuálních konzultacích
 4. jinou formou, na které se vedení školy a zák. zástupce žáka domluví.
 5. Má právo na vyjádření názoru týkajícího se podstatných záležitostí vzdělávání
 6. Jeho vyjádření je věnována pozornost.
 7. Má právo na zdvořilé, slušné a uctivé jednání ze strany pracovníků školy.
 8. Řešení problémů klidným, věcným, konstruktivním jednáním obou stran vedeným snahou o dosažení výsledku prospěšného pro žáka.
 9. Má právo volit a být volen do Školské rady.
 10. Má právo, má-li dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, na takové vzdělávání, jehož obsah, metody a formy umožní rozvoj dítěte odpovídající jeho možnostem a potřebám.
 11. Navštívit školu, být přítomen vyučování i  ostatním činnostem žáka ve škole
 12. po předchozí domluvě a ohlášení
 13. Účastnit se akcí organizovaných školou
 14. Požádat o uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
 15. na dobu nezbytně nutnou
 16. podle pravidel omlouvání žáka uvedených ve školním řádu

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců žáka

 

Zákonný zástupce žáka je povinen:

 

 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
 2. Dbá na přípravu žáka do školy, pravidelně se informuje o žákových školních výsledcích.
 3. Zajišťuje, aby žák přicházel do školy a na školní akce včas a čistě a vhodně oblečený a obutý.
 4. Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.
 5. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 6. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem v oddílu C I 2).
 7. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 

 

 

 

B.3  Vztahy žáků, zákonných zástupců, pedagogů

 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Všechny tři strany mají rovná práva i povinnosti při účasti na vzdělávacím procesu. Všichni spolupracují při výchovném působení na dítě.
 3. Pedagogičtí pracovníci informují na třídních schůzkách a konzultačních dnech, případně v jiných sjednaných termínech zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.

Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemném respektu. Všichni zúčastnění mají při projednávání svých záležitostí právo na slušné jednání z druhé strany. Hrubé slovní a fyzické útoky vůči ostatním zúčastněným se vždy považují za závažné porušení školního řádu. V takovém případě má právo napadená strana odmítnout pokračovat v další komunikaci.

 

B.3   Práva a povinnosti pracovníků školy

Pedagogičtí pracovníci se řídí zásadami etického chování, které jsou uvedené ve směrnici Zaměstnanec naší školy, pracovním řádem a organizačním řádem školy. Nejsou přípustné nepedagogické tresty (např. nechávání dětí tzv. po škole, opisování textů za trest, černé puntíky, tělesné tresty apod.).

 1. Práva pedagogických pracovníků

 

Pedagog má právo

 1. na zdvořilé, slušné a uctivé jednání ze strany žáků i jejich rodičů
 2. vyjádřit se k záležitostem týkajícím se jeho osoby
 3. vyzvat rodiče k návštěvě školy a požadovat v případě potřeby jejich účinnou spolupráci při výchovném působení na jejich dítě
 4. při nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci vyžádat si v opodstatněných případech vyjádření lékaře
 5. vyjádřit se k plánovanému uvolnění žáka z výuky
 6. odmítnout podat informace zákonnému zástupci v době vyučování
 7. na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti,
 8. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 9. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 10. volit a být voleni do školské rady,

 

 

 1. Povinnosti pedagogických pracovníků

 

Pedagog má povinnost

 1. přistupovat k dítěti jako k plnohodnotnému člověku a partnerovi
 2. vytvářet podmínky pro vznik pozitivní atmosféry a vzájemné úcty, podporovat tvůrčí přístup k učení a poznávání a podporovat rozvoj fantazie a tvořivosti
 3. řešit a usměrňovat vzniklé situace a problémy společně s žáky, podporovat jejich sebedůvěru, sebehodnocení, zodpovědnost
 4. na předem dohodnuté schůzce projednat se zákonným zástupcem informace spojené s výchovou a vzděláváním
 5. zabezpečit v případě úrazu první pomoc, vyrozumět zákonného zástupce a vyplnit dokumentaci k úrazu
 6. mít přehled o žácích, které učí
 7. dohlížet na dodržování práv žáků a na plnění povinností žáků
 8. poskytnout žákům pomoc a ochranu
 1. dbát na trvalou vysokou profesionalitu své práce, svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj a svým jednáním a chováním být příkladem žákům
 1. řídit se směrnicí Zaměstnanec naší školy
 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování,
 4. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a st a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 5. Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Školní budova
 2. Provoz v budově školy
 3. Budova je v provozu od 7.00 h. do 17.30 hodin.
 4. Do budovy se vchází zadním vchodem po zazvonění na zvonek.
 5. Žák přichází do školy včas. Vyučování se řídí podle rozvrhu hodin.
 6. Vyučovací hodina trvá 45 minut, zařazuje se i vyučování v blocích.
 7. První třída je v přízemí, ostatní třídy, školní družina a ředitelna jsou v 1. patře školy.
 8. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
 9. Žáci jsou povinni chovat se podle pravidel školního řádu, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, v jejím okolí, ve školní jídelně.
 10. Vstup do budovy
 11. Školní budova se otevírá v 7.00 hodin pro všechny žáky.
 12. Do budovy vstupují žáci klidně. Přicházejí do školy včas, aby se v klidu stačili přezout do vhodné obuvi, odložit si svrchní oděv a připravit se na vyučování.
 13. Šatna
 14. V šatně se žáci přezují, odloží svrchní oděv a hned odcházejí do třídy.
 15. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 16. Po skončení vyučování žák pobývá v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy, do ŠD.
 17. Chování o přestávkách
 18. V 7.45 hodin jsou žáci ve třídách a připravují se na vyučování.
 19. V 7.50 hodin začíná první vyučovací hodina.
 20. Hlavní přestávka začíná v 8.35 hod. a trvá 20 minut. Malé přestávky trvají 10 minut.
 21. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodiny je možné v odůvodněných případech spojovat nebo dělit.
 22. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Přestávky využívají žáci k oddechu a k přípravě na další vyučování. Žáci se mohou procházet po chodbě, za příznivého počasí mohou žáci za dozoru relaxovat v průběhu velké přestávky na školní zahradě.
 23. Žáci se vyjadřují slušnými slovy, bez hrubých a vulgárních slov, bez negativních emocí, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, navazují kontakt slovně, ne fyzicky.
 24. Okna v učebnách jsou během přestávek zavřená.
 25. Přicházejí-li žáci do školy během vyučování, převléknou se v šatně a odcházejí do třídy.
 26. Pravidla chování ve třídě
 27. Každý žák má své místo v lavici. Udržuje ho po celou dobu vyučování čisté a uklizené.
 28. Aktivně se zúčastňuje školní i jiné práce.
 29. Projevy jednání šikany, které zahrnují tyto formy:
  • fyzická agrese a používání zbraní (např. bití, mlácení, kopání, fackování)
  • slovní agrese a zastrašování (např. vyhrožování zabitím, mučením, násilím, agresoři urážejí zákonné zástupce nebo příbuzné oběti)
  • krádeže, ničení a manipulace věcmi (např. braní peněz, ničení oblečení, plivání do bot)
  • násilné a manipulativní příkazy (např. oběť musí agresorům čistit boty, líbat boty, dávat svačiny, dávat fotografie zpěváků, pracovat, dělat úkoly za agresora)
  • zraňování izolací (např. ignorování, demonstrativní přehlížení, neodpovídání na pozdrav, pomluvy, osočování)
  • agrese uskutečňovaná pomocí elektronické komunikace – tzv. kyberšikana (např. útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internet, nahrávání, natáčení, fotografování jiných osob bez jejich souhlasu)

jsou nepřípustné a budou řešenyv souladu s Doporučením metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách.

 1. Žák dodržuje  žákovská  pravidla:
 • Vstoupil jsi – pozdrav. Odcházíš – rozluč se.
 • Chceš-li – řekni prosím.
 • Dostaneš-li – řekni děkuji.
 • Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.
 • Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
 • Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
 • Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.
 • Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.
 • Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
 • Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
 • Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
 • Neboj se překonávat překážky, neboj se chyb, neúspěchu.(4)
 1. Pozdravy, oslovování
 2. Žák zdraví zaměstnance školy a všechny dospělé návštěvníky školy pozdravem „Dobrý den!“, „Nashledanou!“.
 3. Žák oslovuje
 • Pedagogy: „Paní ředitelko!“, „Paní učitelko!“, „Paní vychovatelko!“.
 • Provozní zaměstnance: „Paní kuchařko!“, „Paní uklízečko!“.
 1. Péče o vlastní majetek
 2. Do školy žák nosí pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci do školy nenosí nikdy. Hodinky, šperky, peníze apod. má stále u sebe. Pokud je musí odložit, např. v hodině tělocviku, svěřuje je do úschovy vyučujícímu.
 3. Věci, které učitel vyhodnotí jako nebezpečné, rozptylující pozornost žáků při vyučování, má právo žákovi odebrat a vydat osobně rodičům.
 4. Ztrátu věci žák okamžitě po zjištění nahlásí pedagogovi.
 5. Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny školy.
 6. Používání mobilního telefonu
 7. Mobilní telefon musí odpovídat bezpečnostním normám, být technicky v pořádku, za to zodpovídají zákonní zástupci.
 8. Žák ho nosí neustále u sebe. Výjimkou je hodina tělesné výchovy, kdy žáci odkládají mobilní telefon v ředitelně.
 9. Před zahájením a při skončení hodiny TV je žák povinen zkontrolovat, zda mobilní telefon má. Případnou ztrátu bezodkladně hlásí vyučujícímu.
 10. Bez povolení ředitelky školy je ve škole zakázáno pořizování jakýchkoli obrazových a zvukových záznamů.
 11. Dobíjení mobilu v budově školy není dovolené.
 12. V době vyučování, není-li součástí výuky, je vypnutý zvuk. Při vyučování má žák právo mít zapnutý mobilní telefon a jiné přístroje, jen jestliže vyučující oznámí, že jsou potřebné pro výuku.
 13. Péče o učebnice, pomůcky, školní majetek

a)Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.

 • Je povinen všechny učebnice obalit a nosit v tašce odděleně od jídla a přezůvek.
 • Do učebnic nikdy nepíše, nic neoznačuje, netrhá ani nemačká listy.
 • Při práci s učebnicemi má čisté ruce, čisté pracovní místo, nikdy nad nimi nejí.
 • Dojde-li nerespektováním těchto bodů ke zničení či poškození učebnice nebo pomůcky, je po žákovi požadována náhrada: poměrná částka ke stupni poškození – zakoupení nové učebnice, pomůcky.

b)Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit ředitelka školy.

c)Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.

d)Zjistí – li žák, že je pomůcka nebo školní zařízení poškozené, oznámí to bez odkladu vyučujícímu.

 

 1. Docházka do školy

 

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.

Rozvrh vyučovacích hodin:

 • 50 – 8.35
 • 55 – 9.40
 • 50 –10.35
 • 45 –11.30
 • 40 –12.25

 

 

 1. Pravidla omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole:
 1. Nepřítomnost žáka ve vyučování hlásí zákonný zástupce žáka ihned, nejpozději do 3 dnů od započetí (osobně, telefonem).
 2. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
 • jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,
 • jeden den – třídní učitel,
 • více než jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.
 1. Po ukončení absence žák neprodleně předloží třídnímu učiteli zápis o délce a důvodu nepřítomnosti v omluvném listu žákovské knížky, nebo v notýsku.
 2. Pravidla pro uvolňování žáka ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
 3. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, vyzvedává si ho zákonný zástupce ve škole.
 4. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
 5. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
 6. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro toto vzdělávání podmínky.
 7. Důvody nepřípustné k absenci
 8. Jestliže bude žák přistižen v době vyučování při jiných činnostech mimo školu či při zahálce, vyhodnotí škola tuto absenci vždy jako neomluvenou se všemi dalšími důsledky.
 9. Škola si vyžádá jako přílohu k omluvence zákonného zástupce potvrzení lékaře nebo jiný úřední doklad o nezbytné nepřítomnosti žáka ve škole, pokud to vyhodnotí jako nutné z důvodu velmi častých absencí žáka.
 10. Rodinné nákupy nejsou důvodem k absenci žáka ve škole.
 11. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 12. Řešení záškoláctví:
 13. neomluvená absence 1 – 2 dny – projedná třídní učitel se zákonnými zástupci
 14. neomluvená absence 3 dny – projedná výchovná komise se zákonným zástupcem žáka
 15. neomluvená absence 4 dny – projedná škola se zákonným zástupcem žáka za účasti zástupce sociálně právní ochrany dětí
 16. neomluvená absence 5 dnů – škola oznámí neodkladně na odbor sociálních věcí, který zahájí správní řízení

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou jsou žáci vedeni k tomu, aby se chovali tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

 

Žák si chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Vyhýbá se jednáním, která ohrožují zdraví.

 • Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC.
 • Žákům je z důvodu bezpečnosti zakázáno přinášet do školy nebezpečné předměty a věci nesouvisející s vyučováním, žákům je rovněž zakázáno donesení a svévolné užití jakýchkoli léků a návykových látek.
 • Je zakázáno dopouštět se vůči druhému násilí, ponižování, zesměšňování a další formy omezování práv druhého (projevy šikany, kyberšikany). Hrubý slovní nebo fyzický útok, projevy šikany i kyberšikany vůči pracovníkovi školy nebo spolužákovi jsou považovány za závažné porušení školního řádu.
 • Je zakázáno běhat ve třídě, na chodbě, po schodech. Otevírat okna a sedět na okenních parapetech.
 • K zajištění pitného režimu žákům doporučujeme přinášet si z domova vhodný nápoj v nerozbitných lahvích.
 • Do areálu školy je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy). Taková osoba bude bezodkladně vyhoštěna. Rodičům je vstup do školy povolen, jsou vítáni.
 • Žáci přicházejí do jídelny ihned po skončení vyučování v doprovodu pedagoga, který po celou dobu vykonává nad žáky dozor.
 • Ve školní jídelně dodržují její vnitřní řád. Žáky seznámí s řádem školní jídelny vychovatelka ŠD, třídní učitel.
 • Žáci dodržují kulturu stolování, dbají pokynů dozoru, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

 

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy

 

 1. a) Ochrana před používáním návykových látek

( Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.)

 

 1. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 2. Žákům je zakázáno přijít do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky. Takový žák se nesmí akce zúčastnit.
 3. Je zakázáno užít návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou.
 4. Je zakázaná distribuce, šíření, propagace či jakákoli manipulace (manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání) s návykovými látkami v prostorách školy.To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
 5. Požívání návykových látek (dále jen „NL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně – právní ochrany dětí. Škola je povinna zabránit možnému ohrožení života, zdraví žáka anebo dalších osob, popř. možnému poškození majetku, které by mohlo být pod vlivem návykové látky způsobeno.
 6. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.
 7. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně – právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.)
 8. Distribuce (a další formy jednání uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákon.)a šíření NL je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem. Škola je povinna v takovém případě tento trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon).
 9. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o návykovou látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem škola oznámí tuto skutečnost policejnímu orgánu.

 

II.b) Ochrana před projevy šikanování

 1. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. Zásadně dodržují partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům.
 2. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dozor nad žáky se zaměřením na prostory, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. Mohou v případě nutnosti použít fyzický kontakt, např. při zabránění zranění žáka.
 3. Pedagogičtí pracovníci důsledně dodržují principy dané směrnicí Zaměstnanec naší školy. Přenášejí na žáky pevný a zřetelný systém hodnot školy.
 4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
 5. Podle okolností ředitel školy uváží možnosti postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
 6. Pohovor se žákem, vysvětlení, opatření provedená třídním učitelem
 7. Pohovor s rodiči žáka a se žákem
 8. Vyšetření šikanujícího žáka v PPP
 9. Podání hlášení na OSPOD

 

 

III.  Poučení

 1. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
 2. se školním řádem,
 3. se zásadami bezpečného chování ve třídě,na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
 4. se zákazem přinášení do školy nebezpečných předmětů a předmětů, jež nesouvisejí s vyučováním,
 5. s postupem při úrazech a ztrátách věcí,
 6. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru a evakuace školy,
 7. se zákazem donesení a svévolného užití léků,
 8. se zákazem otevírání oken, vyhazování věcí z oken, sezení na okenních parapetech, se zákazem přelézání plotu na školní zahradě,
 9. s dodržováním pravidel bezpečnosti během cesty do školní jídelny,
 10. Při výuce v tělocvičně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tuto učebnu dané jejím řádem. Vyučující daného předmětu je povinen s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

 

 1. Poučení před činnostmi, které se konají mimo školní budovu
 2. Před akcemi mimo školní budovu (vycházky, výlety, exkurze,cvičení v přírodě, plavecké výcviky apod.) provede poučení učitelka nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. Seznámí žáky se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučí je o správném vybavení.
 3. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.
 4. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

 1. Poučení před prázdninami provádí třídní učitelka a zapisuje do třídní knihy:
 2. varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,
 3. upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
 4. informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,
 5. varuje před koupáním (bruslením) v místech, která neznají, atp.

 

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve škole i mimo školu:
 2. jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli vykonávajícímu dozor. Ten zajistí první pomoc, popřípadě lékařské ošetření a oznámení úrazu. Neprodleně informuje o úrazu zákonného zástupce žáka. Provede zápis do knihy úrazů do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Kniha úrazů je uložena v ředitelně.
 3. Záznam o úrazu se vyhotovuje při úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, v případě pravděpodobnosti odškodnění žáka pojišťovnou nebo na žádost zákonného zástupce. O každém úrazu je informována ředitelka školy.
 4. c) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Pravidla pro hodnocení žáka jsou specifikována v příloze: „Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků“, která je k dispozici na webových stránkách školy a v ředitelně školy.
 3. Školní řád byl projednán Školskou radou
 4. Platnost tohoto školního řádu je od 29.8. 2017, projednáno pedagogickou radou.
 5. Účinnost tohoto školního řádu je od 1. září 2017.

 

V Římově dne 28. 8. 2017                                                                               Mgr. Jitka Pražáková

ředitelka školy

 

 

I.                   Obecná ustanovení

 1. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a žákyň (dále jen žáků), jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování, upravuje chování žáků, docházku do školy, zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem, ochranu zdraví a plnění dalších pravidel vnitřního režimu školy. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Všem osobám zúčastněným na vyučování poskytujeme v rámci školního vyučování veškerou možnou ochranu před všemi formami rasismu, národnostní, náboženskou a veškerou další netolerancí ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
 • Ve škole zakazujeme reklamu, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklamu a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj žáka nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí.
 • Při vzdělávání a při poskytování školských služeb zohledňujeme fyziologické potřeby žáků, vytváříme podmínky pro jejich zdravý vývoj, snažíme se předcházet vzniku sociálně patologických jevů.
 • V základní škole poskytujeme základní vzdělání žákům 1. – 5. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu Vím proč. Respektuji.
 • Podstatné údaje pro zákonné zástupce zapisujeme do žákovských knížek zvaných Cesta. V nich je také uvedeno a aktualizováno telefonní spojení na zákonného zástupce žáka a údaj o zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce správnost potvrzuje svým podpisem, který považujeme za podpisový vzor.
 • Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a pro všechny pracovníky školy.
 • Školní řád schválen pedagogickou radou a Školskou radou. Jsou s ním seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci.
 1. Pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci, kteří tvoří společenství školy, se shodli na respektování těchto zásad vzdělávání:
 • rovný přístup ke vzdělání bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, etnického či náboženského původu, majetku
 • zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce – jeho individuální rozvoj a zrání
 • vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost
 • svobodné šíření poznatků – zachycení soudobého stavu poznání světa
 • uplatnění moderních pedagogických metod, zdokonalování vzdělávacího procesu na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji
 • spravedlivé hodnocení výsledků vzdělávání
 • bezplatné základní vzdělávání
 • možnost vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělání

 

II.               Práva a povinnosti žáků

A.                Práva žáků

 Žák má právo na to, aby byl ve škole uznáván jako osobnost.

 1. Je uznávaná jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
 2. Ve škole je respektováno kulturní prostředí, z něhož žák pochází.
 3. Žák je chráněn před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým i psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy.
 4. Má právo na slušné jednání ze strany spolužáků i pedagogů.
 5. Má právo na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáka nadaného, se speciálními vzdělávacími potřebami.
 6. Má právo na svobodu ve výběru kamarádů.
 7. Žák má právo na vzdělávání a školské služby.
 8. Má právo na informace o výsledcích svého vzdělávání.
 9. Má právo na zvláštní péči v případě mimořádných schopností a talentu.
 10. Žák má právo na ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů, týkajících se jeho osoby.
 11. Žák má právo na otevřený přístup k informacím a činnostem, které podporují všestranný rozvoj jeho osobnosti, ale i na ochranu před informacemi a činnostmi, které ohrožují jeho psychické a fyzické zdraví.
 12. Žák má právo svobodně vyjadřovat svůj názor, své myšlenky.
 13. V kritice respektuje důstojnost kritizovaného a také jeho právo se vyjádřit.
 14. Má možnost vyjádřit se k obsahu i způsobu výuky.
 15. Může předkládat náměty ke zlepšení práce školy.
 16. Žák má právo na ochranu svého soukromí. Bez jeho svolení nesmí nikdo manipulovat s jeho osobními věcmi, pokud ho nepožádá např. o půjčení ….
 17. Žák má právo na pomoc pedagogů, pokud se ocitne v obtížné situaci, pokud neporozuměl učivu, byl dlouhodobě nemocný a potřebuje si doplnit učivo.
 18. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků. Volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu a ti mají povinnost se ke stanoviskům vyjádřit se zdůvodněním.

 

B.                Povinnosti žáků

s ohledem na jejich individuální schopnosti a věk.

 Žák je povinen aktivně se účastnit vyučování.

 1. Řádně dochází do školy.
 2. Je spoluzodpovědný za výsledky svého vzdělávání.
 3. Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi pedagogem a žákem.
 4. Žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků.
 5. Dodržuje pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
 6. Nosí do školy jen věci související s výukou.
 7. Každý úraz, nevolnost nebo vznik škody žák nebo svědek ihned oznamuje dozírajícímu nebo třídnímu učiteli.
 8. Chová se slušně a ohleduplně k žákům i dospělým.
 9. Žák je povinen dodržovat pravidla chování, se kterými je seznámen.
 10. Respektuje práva druhého.
 11. Své myšlenky a názory vyjadřuje vždy slušným způsobem.
 12. Respektuje práva nebo pověst svých spolužáků, dospělých.
 13. Dodržuje školní řád.
 14. Žák je povinen se v tělocvičně, školní družině a ve školní jídelně řídit příslušnými řády.
 15. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními normami.
 16. Žák je povinen udržovat čistotu a pořádek v celém areálu školy.
 17. Žák je povinen chránit majetek svůj, školy, svých spolužáků.

 

C.                 Žákům je zakázáno

 1. Manipulovat s otevřeným ohněm, s elektroinstalací, s elektrickými spotřebiči bez dozoru pedagogického pracovníka. Při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.
 2. Užívat, držet, nosit do školy a na akce organizované školou alkohol, návykové látky, propagovat ve škole rasismus, fašismus a jiné nelidské ideologie.
 3. Dopouštět se vůči druhému násilí, ponižování, zesměšňování a další formy omezování práv druhého (projevy šikany, kyberšikany) Hrubý slovní nebo fyzický útok, projevy šikany i kyberšikany vůči pracovníkovi školy nebo spolužákovi jsou považovány za závažné porušení školního řádu.
 4. Běhat ve třídě, na chodbě, po schodech. Otevírat okna.
 5. Nosit cenné věci nesouvisející s učivem, věci, které by mohly  ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků nebo být předmětem spekulační činnosti.

 

III.           Práva a povinnosti zákonných zástupců

A.                Práva zákonných zástupců žáka

Zákonný zástupce žáka

 1. Má právo na poskytování informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a na poradenskou pomoc školy.

Informace škola poskytuje prostřednictvím sdělení

 1. v žákovských knížkách Cesta,
 2. na třídních schůzkách
 3. na individuálních konzultacích
 4. jinou formou, na které se vedení školy a zák. zástupce žáka domluví.
 5. Má právo na vyjádření názoru týkajícího se podstatných záležitostí vzdělávání
 6. Jeho vyjádření je věnována pozornost.
 7. Má právo na zdvořilé, slušné a uctivé jednání ze strany pracovníků školy.
 8. Řešení problémů klidným, věcným, konstruktivním jednáním obou stran vedeným snahou o dosažení výsledku prospěšného pro žáka.
 9. Má právo volit a být volen do Školské rady.
 10. Má právo, má-li dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, na takové vzdělávání, jehož obsah, metody a formy umožní rozvoj dítěte odpovídající jeho možnostem a potřebám.
 11. Navštívit školu, být přítomen vyučování i  ostatním činnostem žáka ve škole
 12. po předchozí domluvě a ohlášení
 13. Účastnit se akcí organizovaných školou
 14. Požádat o uvolnění žáka z vyučování
 15. na dobu nezbytně nutnou
 16. podle pravidel omlouvání žáka uvedených ve školním řádu

 

B.                Povinnosti zákonných zástupců žáka

Zákonný zástupce žáka je povinen:

 Zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

 1. Dbá na přípravu žáka do školy, pravidelně se informuje o žákových školních výsledcích.
 2. Zajišťuje, aby žák přicházel do školy a na školní akce včas a čistě a vhodně oblečený a obutý.
 3. Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.
 4. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 5. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem v oddílu C I 2).
 6. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 

IV.             Vztahy žáků, zákonných zástupců, pedagogů

 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Všechny tři strany mají rovná práva i povinnosti při účasti na vzdělávacím procesu. Všichni spolupracují při výchovném působení na dítě.
 3. Pedagogičtí pracovníci informují na třídních schůzkách a konzultačních dnech, případně v jiných sjednaných termínech zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.

Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemném respektu. Všichni zúčastnění mají při projednávání svých záležitostí právo na slušné jednání z druhé strany. Hrubé slovní a fyzické útoky vůči ostatním zúčastněným se vždy považují za závažné porušení školního řádu.

 

V.                Práva a povinnosti pracovníků školy

Pedagogičtí pracovníci se řídí zásadami etického chování, které jsou uvedené ve směrnici pedagogické zásady, pracovním řádem a organizačním řádem školy. Nejsou přípustné nepedagogické tresty (např. nechávání dětí tzv. po škole, opisování textů za trest, černé puntíky, tělesné tresty apod.).

A.                Práva pedagogických pracovníků

Pedagog má právo

 1. na zdvořilé, slušné a uctivé jednání ze strany žáků i jejich rodičů,
 2. vyjádřit se k záležitostem týkajícím se jeho osoby,
 3. vyzvat rodiče k návštěvě školy a požadovat v případě potřeby jejich účinnou spolupráci při výchovném působení na jejich dítě,
 4. při nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci vyžádat si v opodstatněných případech vyjádření lékaře,
 5. vyjádřit se k plánovanému uvolnění žáka z výuky,
 6. odložit klasifikaci při dlouhodobé absenci žáka,
 7. odmítnout podat informace zákonnému zástupci v době vyučování.

 

B.                Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagog má povinnost

 1. přistupovat k dítěti jako k plnohodnotnému člověku a partnerovi,
 2. vytvářet podmínky pro vznik pozitivní atmosféry a vzájemné úcty, podporovat tvůrčí přístup k učení a poznávání a podporovat rozvoj fantazie a tvořivosti,
 3. řešit a usměrňovat vzniklé situace a problémy společně s žáky, podporovat jejich sebedůvěru, sebehodnocení, jejich schopnost danou situaci zhodnotit,
 4. na předem dohodnuté schůzce projednat se zákonným zástupcem týkající se dítěte,
 5. zabezpečit v případě úrazu první pomoc, vyrozumět zákonného zástupce a vyplnit dokumentaci k úrazu, v případě potřeby postiženého žáka přivést na sekretariát školy,
 6. svým jednáním a chováním být příkladem žákům,
 7. mít přehled o žácích, které učí,
 8. dohlížet na dodržování práv žáků a na plnění povinností žáků,
 9. poskytnout žákům pomoc a ochranu,
 10. dbát na trvalou vysokou profesionalitu své práce.
 11. Podrobný výčet je uveden v Organizačním plánu na školní rok, v Přílohách ke školnímu řádu.

 

VI.            Provoz a vnitřní režim školy

A.                Školní budova

 1. Provoz v budově školy
 2. Budova je otevřena v době od 7.00 do 7.50 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Mimo tuto dobu je vstup možný jen v neodkladných situacích nebo po předchozí domluvě po zazvonění na zvonek.
 3. Do budovy se vchází hlavním vchodem ze Školní ulice.
 4. Žák přichází do školy včas. Vyučování se řídí podle rozvrhu hodin.
 5. Vyučovací hodina trvá 45 minut, zařazuje se i vyučování v blocích
 6. První třída je v přízemí, ostatní třídy, školní družina a ředitelna jsou v 1. patře školy.
 7. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
 8. Žáci jsou povinni chovat se podle pravidel školního řádu, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, v jejím okolí, ve školní jídelně.
 9. Vstup do budovy
 10. Žáci se před vyučováním shromažďují před školou na chodníku v místě, kde ho chrání zábradlí, většinou chodí rovnou do školní družiny.
 11. Školní budova se otevírá v 7.00 hodin pro všechny žáky.
 12. Do budovy vstupují žáci ukázněně. Přicházejí do školy včas, aby se v klidu stačili přezout do vhodné obuvi, odložit si svrchní oděv a připravit se na vyučování.
 13. Šatna
 14. V šatně se žáci přezují, odloží svrchní oděv a hned odcházejí do třídy.
 15. Dozor provádí vychovatelka ŠD.
 16. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 17. Po skončení vyučování žák pobývá v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy, či do ŠD.

 

 1. Chování o přestávkách
 2. V 7.45 hodin jsou žáci ve třídách a připravují se na vyučování.
 3. V 7.50 hodin začíná první vyučovací hodina.
 4. Hlavní přestávka začíná v 8.35 hod. a trvá 20 minut. Malé přestávky trvají 10 minut.
 5. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodiny je možné v odůvodněných případech spojovat nebo dělit. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou.
 6. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Přestávky využívají žáci k oddechu a k přípravě na další vyučování. Žáci se mohou procházet po chodbě, za příznivého počasí mohou žáci za dozoru relaxovat v průběhu velké přestávky na školní zahradě.
 7. Žáci se vyjadřují slušnými slovy, bez hrubých a vulgárních slov, bez negativních emocí, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, navazují kontakt slovně, ne fyzicky.
 8. Okna v učebnách jsou během přestávek zavřená.
 9. Přicházejí-li žáci do školy během vyučování nebo po vyučování, používají hlavní vchod, převléknou se v šatně a odcházejí do třídy.
 10. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích.
 11. Pravidla chování ve třídě
 12. Každý žák má své místo v lavici. Udržuje ho po celou dobu vyučování čisté a uklizené.
 13. Po příchodu do třídy jde žák na své místo a připraví si pomůcky na výuku.
 14. Aktivně se zúčastňuje školní i jiné práce.
 15. projevy jednání šikany, které zahrnují tyto formy:
  • fyzická agrese a používání zbraní (např. bití, mlácení, hromadné kopání, fackování)
  • slovní agrese a zastrašování zbraněmi (např. vyhrožování zabitím, mučením, násilím, agresoři urážejí zákonné zástupce nebo příbuzné oběti)
  • krádeže, ničení a manipulace věcmi (např. braní peněz, ničení oblečení, plivání do bot)
  • násilné a manipulativní příkazy (např. oběť musí agresorům čistit boty, líbat boty, dávat svačiny, dávat fotografie zpěváků, pracovat, dělat úkoly za agresora)
  • zraňování izolací (např. ignorování, demonstrativní přehlížení, neodpovídání na pozdrav, pomluvy, osočování)
  • agrese uskutečňovaná pomocí elektronické komunikace – tzv. kyberšikana (např. útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internet, nahrávání, natáčení, fotografování jiných osob bez jejich souhlasu)

jsou nepřípustné a budou postihovány výchovnými opatřeními – napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování, případně převedení do jiné třídy; v mimořádných případech ředitel školy doporučí rodičům umístění dítěte do pobytového oddělení SVP (Středisko výchovné péče) nebo do diagnostického ústavu.

 1. Žák dodržuje  žákovská  pravidla:
 • Vstoupil jsi – pozdrav. Odcházíš – rozluč se.
 • Chceš-li – řekni prosím.
 • Dostaneš-li – řekni děkuji.
 • Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.
 • Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
 • Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
 • Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.
 • Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.
 • Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
 • Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
 • Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
 • Neboj se překonávat překážky, neboj se chyb, neúspěchu.(4)
 1. Pozdravy, oslovování
 2. Žák zdraví zaměstnance školy a všechny dospělé návštěvníky školy pozdravem „Dobrý den!“, „Nashledanou!“.
 3. Žák oslovuje
 • Pedagogy: „Paní ředitelko!“, „Paní učitelko!“, „Paní vychovatelko!“.
 • Provozní zaměstnance: „Paní kuchařko!“, „Paní uklízečko!“.
 1. Péče o vlastní majetek
 2. Do školy žák nosí pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci do školy nenosí nikdy. Hodinky, šperky, peníze apod. má stále u sebe. Pokud je musí odložit, např. v hodině tělocviku, svěřuje je do úschovy vyučujícímu.
 3. Zabavené věci učitel vydá osobně rodičům.
 4. Ztrátu věci žák okamžitě po zjištění nahlásí pedagogovi.
 5. Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny školy.
 6. Používání mobilního telefonu
 7. Mobilní telefon musí odpovídat bezpečnostním normám, být technicky v pořádku, za to zodpovídají zákonní zástupci.
 8. Žák ho nosí neustále u sebe. Výjimkou je hodina tělesné výchovy, kdy žáci odkládají mobilní telefon ve třídě, kterou vyučující uzamkne.
 9. Před zahájením a při skončení hodiny TV je žák povinen zkontrolovat, zda mobilní telefon má. Případnou ztrátu bezodkladně hlásí vyučujícímu.
 10. Bez povolení ředitelky školy je ve škole zakázáno pořizování jakýchkoli obrazových a zvukových záznamů.
 11. Dobíjení mobilu v budově školy není dovolené.

V době vyučování, není-li součástí výuky, je vypnutý zvuk. Při vyučování má žák právo mít zapnutý mobilní telefon a jiné přístroje, jen jestliže vyučující oznámí, že jsou potřebné pro výuku.

 1. Péče o učebnice, pomůcky, školní majetek
 2. a) Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.
 • Je povinen všechny učebnice obalit a nosit v tašce odděleně od jídla a přezůvek.
 • Do učebnic nikdy nepíše, nic neoznačuje, netrhá ani nemačká listy.
 • Při práci s učebnicemi má čisté ruce, čisté pracovní místo, nikdy nad nimi nejí.
 • Dojde-li nerespektováním těchto bodů ke zničení či poškození učebnice nebo pomůcky, je po žákovi požadována náhrada: poměrná částka ke stupni poškození – zakoupení nové učebnice, pomůcky.
 1. b) Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit ředitelka školy.
 2. c) Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.
 3. d) Zjistí – li žák, že je pomůcka nebo školní zařízení poškozené, oznámí to bez odkladu vyučujícímu.

 

B.                 Docházka do školy

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.

Rozvrh vyučovacích hodin:

7.50 –  8.35

8.55 –  9.40

9.50 –10.35

10.45 –11.30

11.40 –12.25

 1. Pravidla omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole:
 1. Nepřítomnost žáka ve vyučování hlásí zákonný zástupce žáka ihned, nejpozději do 48 hodin (osobně, telefonem).
 2. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
 3. jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,
 4. jeden den – třídní učitel,
 5. více než jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.
 6. Po ukončení absence žák neprodleně předloží třídnímu učiteli zápis o délce a důvodu nepřítomnosti v omluvném listu žákovské knížky, nebo v notýsku.
 7. Pravidla pro uvolňování žáka ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
 8. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, vyzvedává si ho zákonný zástupce ve škole.
 9. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
 10. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
 11. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro toto vzdělávání podmínky.
 12. Důvody nepřípustné k absenci
 13. Jestliže bude žák přistižen v době vyučování při jiných činnostech mimo školu či při zahálce, vyhodnotí škola tuto absenci vždy jako neomluvenou se všemi dalšími důsledky.
 14. Škola si vyžádá jako přílohu k omluvence zákonného zástupce potvrzení lékaře nebo jiný úřední doklad o nezbytné nepřítomnosti žáka ve škole, pokud to vyhodnotí jako nutné z důvodu velmi častých absencí žáka.
 15. Rodinné nákupy nejsou důvodem k absenci žáka ve škole.
 16. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 17. Řešení záškoláctví:
 18. neomluvená absence 1 den – třídní důtka
 19. neomluvená absence 2 dny – ředitelská důtka
 20. neomluvená absence 3 dny – projedná výchovná komise se zákonným zástupcem žáka
 21. neomluvená absence 4 dny – projedná škola se zákonným zástupcem žáka za účasti zástupce sociálně právní ochrany dětí
 22. neomluvená absence 5 dnů – škola oznámí neodkladně na odbor sociálních věcí, který zahájí správní řízení

 

 

C.                 Školní družina, dále jen ŠD

 1. Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy nebo na začátku školního roku. Dítě je možné přihlásit a odhlásit kdykoliv během školního roku písemnou žádostí rodičů.
 2. Přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přijatí žáci a jejich zákonní zástupci se řídí tímto řádem.
 3. Provoz ŠD je před vyučováním od 7:00 do 7:45hodin, po skončení vyučování do 15.00 hodin v budově ZŠ, do 17.00 hodin v budově mateřské školy, kam převede žáky vychovatelka ŠD.
 4. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce v šatnách po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu a o nepřítomných žácích.
 5. Ze ŠD si zákonní zástupci přebírají děti osobně, případně mohou písemně zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.
 6. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16:30 hodin. V případě, že tak neučiní, učitelka MŠ zatelefonuje rodičům.
 7. Docházka žáků je na základě řádně vyplněného zápisního lístku povinná. Každou nepřítomnost je nutno omluvit. Výjimečně lze uvolnit účastníka zájmového vzdělávání dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno a příjmení, datum, hodinu, způsob odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
 8. Účastníci zájmového vzdělávání ŠD se řídí pravidly řádu školní družiny a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Soustavné porušování kázně a pořádku, opakované hrubé porušování řádu ŠD projedná vychovatelka s rodiči. Může být důvodem k vyloučení účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD.
 9. Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci účastníků zájmového vzdělávání (aktovky, oblečení) uzamčeny v budově ŠD.
 10. ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy, školní zahradu, tělocvičnu.
 11. Za přechody účastníků zájmového vzdělávání je vždy zodpovědná vychovatelka.
 12. V nezbytných situacích a po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce.
 13. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit a jsou zváni na významnější akce ŠD.
 14. Při vyzvedávání dětí rodiče nevstupují z hygienických důvodů do ŠD.
 15. Ve školní družině dodržují její vnitřní řád.

 

D.               Školní jídelna

 1. Žáci přicházejí do jídelny ihned po skončení vyučování v doprovodu pedagoga, který po celou dobu vykonává nad žáky dozor.
 2. Ve školní jídelně dodržují její vnitřní řád.
 3. Žáky seznámí s řádem školní jídelny vychovatelka ŠD, třídní učitel.
 4. Žáci dodržují kulturu stolování, dbají pokynů dozoru, vedoucí školní jídelny a kuchařky.
 5. Po příchodu do šatny u ŠJ se žáci přezují, umyjí si ruce a sednou si ke stolu. Po dojedení oběda odnesou použité nádobí. Je zakázáno jíst a pít jinde než u stolu.
 6. Pedagog vykonává dozor v jídelně tak, že organizuje výdej jídla, usměrňuje a pomáhá při odkládání talířů a příborů. Podporuje ochutnávání nových jídel, nikdy nenutí dojídat. Je nepřípustné v jídelně křičet. Strávníka, který to potřebuje, usměrňuje pedagog v souladu s principy školy (přijímací rozhovor, pravidla, přijetí osobnosti, důslednost).

 

 

 

 

 

VII.         Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

A.                Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou jsou žáci vedeni k tomu, aby se chovali tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

 

 1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC. Žákům je z důvodu bezpečnosti zakázáno přinášet do školy nebezpečné předměty a věci nesouvisející s vyučováním, žákům je rovněž zakázáno donesení a svévolné užití jakýchkoli léků a návykových látek.
 2. Žákům je z bezpečnostních důvodů zakázáno otevírání oken a sezení na okenních parapetech.
 3. Je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, zásuvkami apod.
 4. Při výuce v tělocvičně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tuto učebnu, dané jejím řádem. Vyučující daného předmětu je povinen s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.
 5. K zajištění pitného režimu žákům doporučujeme přinášet si z domova vhodný nápoj v nerozbitných lahvích.
 6. Žák si chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Vyhýbá se jednáním, která ohrožují zdraví.
 7. Do areálu školy je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem návykových látek (alkohol,  drogy).
 8. Rodičům je vstup do školy povolen, když doprovázejí své děti do šatny školy před zahájením výuky, vyzvedávají je po vyučování, doprovázejí je či vyzvedávají z výuky nebo školní družiny, případně pak přicházejí – li k jednání s pedagogickými pracovníky školy.
 9. Vchody do budovy školy a chodby u šaten jsou z důvodu zajištění majetku a bezpečnosti monitorovány kamerovým systémem.
 10. Žákům je z důvodu zajištění bezpečnosti zakázáno dobíjení všech elektrospotřebičů ve škole a na všech akcích školy.

 

 

B.                 Poučení

 1. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
 2. se školním řádem,
 3. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
 4. se zákazem přinášení do školy nebezpečných předmětů a předmětů, jež nesouvisejí s vyučováním,
 5. s postupem při úrazech a ztrátách věcí,
 6. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru a evakuace školy,
 7. se zákazem donesení a svévolného užití léků,
 8. se zákazem otevírání oken, vyhazování věcí z oken, sezení na okenních parapetech,
 9. se zákazem přelézání plotu na školním hřišti,
 10. s dodržováním pravidel bezpečnosti během cesty do školní jídelny.

 

 1. Poučení před činnostmi, které se konají mimo školní budovu
 2. Před akcemi mimo školní budovu (vycházky, výlety, exkurze, cvičení v přírodě, plavecké výcviky apod.) provede poučení učitelka nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. Seznámí žáky se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučí je o správném vybavení.
 3. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.
 4. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

 1. Poučení před prázdninami provádí třídní učitelka a zapisuje do třídní knihy:
 2. varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,
 3. upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
 4. informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,
 5. varuje před koupáním (bruslením) v místech, která neznají, atp.

 

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve škole i mimo školu:
 2. jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli vykonávajícímu dozor. Ten zajistí první pomoc, popřípadě lékařské ošetření a oznámení úrazu. Neprodleně informuje o úrazu zákonného zástupce žáka. Provede zápis do knihy úrazů do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Kniha úrazů je uložena v ředitelně.
 3. Záznam o úrazu se vyhotovuje při úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, v případě pravděpodobnosti odškodnění žáka pojišťovnou nebo na žádost zákonného zástupce. O každém úrazu je informována ředitelka školy.
 4. c) Nasvědčují -li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

 

 

VIII.     Závěrečná ustanovení

 

 1. Pravidla pro hodnocení žáka jsou ještě dále specifikována v příloze: „Hodnocení žáka“, která je k dispozici na webových stránkách školy a v ředitelně školy.
 2. Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou 30.8. 2016.
 3. Platnost tohoto školního řádu je od 30. srpna 2016.

Účinnost tohoto školního řádu je od 1. září 2016.

 

V Římově dne 30. 8. 2016                                                              Mgr. Jitka Pražáková

ředitelka školy

 

 

 

 

Příloha č. 1 ke školnímu řádu

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 

 1. Obecné zásady
 • Tato pravidla jsou nedílnou součástí školního řádu a jakákoliv změna se řídí ustanovením školského zákona – § 168 odst. 1 d)
 • Rodiče žáka informuje o prospěchu a chování žáka pouze třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají (dle pokynů ředitele školy) a ředitel školy.
 • Přecházi-Ii žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chováni a prospěchu za neukončené klasifikační období. Tuto dokumentaci zašle škola na vyžádáni školy, do které žák přechází.
 • Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.
 • Nelze-li žáka z některého nebo všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení k danému předmětu místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.
 • Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád).
 • Škola hodnotí především chování žáků ve škole. Nastanou-li však závažné důvody, bude se zabývat i posouzením výchovných opatření v případech, které se neodehrály na půdě školy. Takto mohou být posuzovány pouze ty případy, při jejichž oficiálním projednávání je účast školy vyžadována patřičnými orgány.
 • Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
 • Na konci pololetí v termínu, který určí ředitel školy dle plánu práce, zapíší třídní učitelé výsledky celkového hodnocení do katalogových listů a v programu DM Software.
 • Hodnocení a tisk vysvědčení se zpracovává na počítači v programu DM Software.
 • Právní úprava těchto pravidel vychází ze základních zákonů a vyhlášek v oblasti školství, zejména:
 1. zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním středním, vysokém, odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů
 2. vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve zněni pozdějších předpisů
 3. vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytováni poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a ve znění pozdějších předpisů
 4. vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů  mimořádně nadaných a ve znění pozdějších předpisů
 5. vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

 

1)  Podle ustanovení VYHLÁŠKY č. 48/2005  o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18.1.2005 v aktuálním znění má hodnocení tyto vlastnosti:

 1. je j e d n o z n a č n é:  pravdivé, nezkreslené, dá se dokázat, je spolehlivé (stejné hodnocení několika posuzovatelů), je objektivní
 2. je s r o z u m i t e l n é: informativní, obsažné, žák i rodič mu rozumí, ví, na základě čeho bylo vysloveno, co bylo jeho příčinou, k čemu má pomáhat, má predikační platnost
 3. Hodnocení je v ě c n é : zabývá se hodnocením průběhu nebo výsledku žákovy činnosti, či činností, k tomu používá popisný jazyk, nezabývá se dojmy, pocity
 4. Hodnocení je v š e s t r a n é: Je variabilní, užívá všechny formy hodnocení a jejich vzájemné souvislosti, je zaměřeno na různé žákovy kompetence (ne pouze na faktografické znalosti), podporuje nápaditost, tvořivost, potlačuje stereotyp v hodnocení
 5. Hodnocení je p e d a g o g i c k y zdůvodněné, odborně správné a doložitelné: je v souladu se školním řádem, se ŠVP
 6. je e f e k t i v n í: je účelné, je ho přiměřeně, nepřetěžuje a neobtěžuje ani žáky  ani učitele.
 7. Při hodnocení chování žáka ve škole a při akcích pořádaných školou učitel posuzuje r e s p e k t o v á n í dohodnutých p r a v i d e l, dodržování bezpečnostních pokynů a ochranu zdraví, udržování dobrých mezilidských vztahů (pochopení, tolerance, pomoc druhým)

 

 

 

2)   Zásady hodnocení v naší škole

 

 1. Žákům je průběžně poskytována zpětná vazba ze strany vyučujících, která se vždy vztahuje k danému problému, činnosti či výsledku v průběhu vzdělávání i chování.
 2. Způsob hodnocení navazuje na práci žáka z vnitřní motivace, pomáhá k dovednosti vlastního sebehodnocení, umožňuje žákovi být úspěšný a zapojit se do každé práce. Je nepřípustné hodnotit ve smyslu porovnávání s ostatními dětmi nebo sestavováním žebříčku výkonů – takové hodnocení se neslučuje s principy našeho pedagogického působení.
 3. Chyba je brána jako způsob zpětné vazby, uvědomění, co je třeba ještě docvičit, ne hodnotit.
 4. Způsob hodnocení vede ke spolupráci, posilování sebevědomí, sebehodnocení, snaze o pochopení podstaty problému a víry v možnost nápravy. Je nepřípustné srovnávat žáky mezi sebou, nálepkovat.
 5. Cílem není hodnocení, ale smysluplnost a důležitost získaných dovedností.
 6. Závěrečné hodnocení provádíme až po poskytnutí příležitosti a času se zlepšit, to znamená po poskytnutí zpětné vazby dané formativním hodnocením.

 

 

 

3)   Výjimečné případy a jejich hodnocení

 

 1. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon a je třeba k tomuto přihlížet. V předmětu Český jazyk a literatura je možné nehodnotit žáka na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice.

 

 1. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, ve které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola.

 

 1. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vysvědčení vydávat, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou. Ředitelé škol, v nichž se žák vzdělává, mezi sebou dohodnou pravidla spolupráce škol při vzdělávání žáka.

 

 

 


III. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 1)   Žáci jsou postupně vedeni k vlastnímu hodnocení své práce :

 1. formulují svoji úspěšnost vzhledem k daným kritériím
 2. učí se posuzovat vlastní vynaložené úsilí vzhledem k výsledku činnosti
 3. odhalují svoje rezervy a osobní možnosti
 4. dostávají možnost srovnat vlastní hodnocení s okolím (hodnocení učitele, rodiče…)

2)   Sebehodnocení umožňuje všem žákům zažít pocit úspěchu. Žák je systematicky veden k využívání a potřebě sebehodnocení tak, aby zvládl:

 1. objektivně posoudit své znalosti a schopnosti;
 2. srovnávat názory, formulovat své myšlenky;
 3. přijmout názory druhých;
 4. naslouchat a vnímat;
 5. uvědomovat si klady a zápory;
 6. komunikovat;
 7. obhajovat vlastní názor;
 8. monitorovat a regulovat své učení;
 9. hodnotit své výkony, kvalitu své práce a schopnost učit se;
 10. stanovit si reálné cíle.

3)    Sebehodnocení umožňuje žákům:

 1. poznat své slabé a silné stránky, potřeby a rozvoj;
 • hodnotit svůj postup učení a jeho výsledky;
 1. plánovat proces učení (cíle, metody, výsledky);
 • aktivně se účastnit procesu hodnocení;
 1. rozvíjet pozitivní sebehodnocení a sebepojetí;
 2. být odpovědný za své výsledky v učení;
 3. rozvíjet dovednosti, které jsou užitečné pro život.

4)    Sebehodnocení umožňuje rodičům:

 1. vhled do žákova učení a jeho postojů;
 • komunikovat o učení s žákem;
 1. spolupracovat s žákem na dosažení cíle.

5)    Sebehodnocení umožňuje učitelům:

 1. plánovat výuku tak, aby odpovídala individuálním potřebám žáků;
 • nastavit realistické cíle;
 1. komunikovat s rodiči a žáky;
 2. analyzovat a zkvalitňovat výuku.

 

 

 1. Hodnocení chování podle Vyhlášky č.48/2005 Sb., § 17

Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich slovní ekvivalent,  jejich charakteristika

 

1 Klasifikační stupně chování a jejich slovní vyjádření:

1 – velmi dobré = Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2 — uspokojivé = Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřního řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy, důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 — neuspokojivé = Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti Školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

2)   Výchovná opatření

 1. se udělují žákům až po poskytnutí možnosti se pravidla chování naučit, zúčastnit se tvorby pravidel, po jejich důsledném vedení ke zvnitřnění norem chování ve škole respektujícím způsobem, k chápání PROČ se mají odpovídajícím způsobem chovat. Nejdříve ve druhém pololetí třetího ročníku, zpravidla od čtvrtého ročníku.
 2. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu.

 

3)   Oznamování

 1. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
 2. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
 3. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

4)   Pochvaly

 1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.
 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

 

 1. Pokárání

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

 1. a) napomenutí třídního učitele,
 2. b) důtku třídního učitele,
 3. c) důtku ředitele školy.
 4. Kritéria pro udělování výchovných opatření

Tato kritéria mohou být změněna na návrh jednotlivých pedagogických pracovníků školy po projednání v pedagogické radě.

Pokud se jedná o závažný přestupek proti ustanovení Školního řádu, nemusí být dodržena postupná škála kázeňských opatření.

6 a)   Pochvala třídního učitele:

uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka, např.:

 1. za aktivní přístup k plnění školních povinností
 2. za vylepšování třídního a školního prostředí
 3. za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí

6 b)   Pochvala ředitele školy:

uděluje průběžně ředitel školy za výtečné výsledky v práci žáka, např.:

 1. za systematickou aktivitu a výrazné pozitivní ovlivňování atmosféry ve škole během školního roku
 2. za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy
 3. za zvlášť významné činy ve prospěch školy či místa bydliště
 4. za výbornou reprezentaci školy v dalších aktivitách, kterých se škola účastní

 

6 c)   Napomenutí třídního učitele:

uděluje třídní učitel za drobné přestupky a opomenutí, např.:

 1. za nevhodné a neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy
 2. za počáteční projevy šikanování
 3. za vulgární vyjadřování
 4. první podvod, odhalená lež

6 d)   Důtka třídního učitele:

uděluje průběžně třídní učitel za opakované přestupky a opomenutí, např.:

 1. za opakované neodůvodněné pozdní příchody na vyučování a neomluvené hodiny (do 10)
 2. za nepřístojné a nevhodné chování, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit zdraví žáka a spolužáků, či poškodit vybavení a majetek školy
 3. za opakované počáteční projevy šikanování
 4. za záměrné nevhodné chování vůči spolužákům, zaměstnancům školy i ostatním dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování

6 e)   Důtka ředitele školy:

uděluje ředitel školy, např.:

 1. za ověřené projevy šikanování (verbální přímé a nepřímé šikanování, aktivní a pasivní šikanování, fyzické přímé a nepřímé šikanování)
 2. za záměrné lhaní, opakované podvody
 3. za vědomé a záměrné ničení školního majetku
 4. za vulgární urážky spolužáků a pedagogů

 

 1. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15, odst. 2 vyhlášky č. 48, včetně předem stanovených kritérií

 

1)   Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty.

 Při hodnocení vzdělávání posuzuje učitel žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou daného předmětu, uplatňuje pedagogický takt, přiměřenou náročnost (s ohledem na individuální zvláštnosti i věk dítěte) a maximální objektivnost. Sleduje žákovu snahu, samostatnost, tvořivost, kvalitu dílčích i konečných výsledků práce a uplatňování získaných dovedností a schopností při práci.

 

 1. Učitelé vysvětlují kritéria pro hodnocení, jsou otevření k dětem i rodičům, podle možností jsou do zásad hodnocení zapojováni i žáci (např. tvorba pravidel třídy).

 

 1. Hodnocení je individualizované, zaměřené na jedinečnost, individualitu žáka. Hodnotí pokrok žáka vzhledem k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

 

 1. Zřetelně stanovuje úroveň žáka ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP.

 

 1. Zahrnuje ohodnocení píle, přístupu ke vzdělávání v souvislostech, které výkon žáka ovlivňují..

 

 1. Sdělí vývoj, možnosti dalšího rozvoje a doporučení jak předcházet neúspěchům pro další vzdělávání.

 

 1. Podporuje vnitřní motivaci, poskytuje prožitek úspěchu, respektuje nestejné tempo zrání

 

 1. Hodnotí zvládnutí nejen vědomostí, ale i dovedností, kompetencí a postojů.

 

 1. Splňuje nároky na kulturu a výstižnost jazykového vyjádření.

 

 

 

2)   Postup při vypracovávání slovního hodnocení

 

 1. Učitel popíše slovním vyjádřením výsledky vzdělávání žáka stanovené ŠVP, chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou tak, aby byla zřejmá míra dosažení zejména  očekávaných výstupů v ŠVP
 2. Učitel přihlíží ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka
 3. Učitel zahrne do slovního hodnocení posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnotí jeho chování, píli a jeho přístup ke vzdělávání, přičemž přihlédne i k souvislostem, které ovlivňují jeho výkon a naznačí další rozvoj žáka
 4. Učitel uvede zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat

3)   Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a                   jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií.

      Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné nedostatky. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V

kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat, případně si sám ani s pomocí učitele nechce osvojit poznatky, vědomosti a dovednosti.

4)    Hodnocení ve vyučovaných předmětech s převahou výchovného zaměření, to jsou: výtvarná výchova, tělesná výchova, rodinná výchova, občanská výchova, hudební výchova, sportovní hry, mediální výchova, osobnostně sociální výchova. Při hodnocení v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí učitel:

 1. stupeň tvořivosti a samostatnosti
 2. osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
 3. využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
 4. aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa
 5. kvalita výsledků dle osobních předpokladů
 6. vztah žáka k vyučovacímu předmětu a k dané problematice

 

5)   Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a rozvíjí je v individuálních a kolektivních projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o vyučovací předmět.

Stupeň 2 (chvalitebný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce je esteticky působivá a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o vyučovací předmět.

Stupeň 3 (dobrý) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce jsou málo působivé, dopouští se chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o vyučovací předmět.

Stupeň 4 (dostatečný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Využívání schopností v jeho projevu a práci je málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o vyučovací předmět.

Stupeň 5 (nedostatečný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. Osvojené vědomosti a dovednosti nedovede nebo nechce aplikovat. Neprojevuje zájem o vyučovací předmět.

 

6)   Hodnocení ve vyučovaných předmětech s převahou praktických činností, to jsou na základní škole předměty člověk a svět práce, pracovní činnosti. Při hodnocení v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí učitel:

 1. stupeň tvořivosti a samostatnosti
 2. osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
 3. využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
 4. aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa
 5. kvalita výsledků dle osobních předpokladů
 6. vztah žáka k vyučovacímu předmětu a k dané problematice

 

7)   Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

 

Stupeň 3 (dobrý) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě a správnému užití pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák pracuje bez zájmu, chybí mu pozitivní vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Při volbě postupů a způsobů práce, organizaci práce a při aplikaci získaných teoretických poznatků v praxi vyžaduje jeho činnost soustavnou pomoc učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Méně dbá o pořádek na pracovišti, na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný) a jemu odpovídající slovní hodnocení

Žák neprojevuje zájem o práci a nemá dobrý vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu, ani k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele, chybí jakákoliv snaha. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně materiálů a energie.

 

 

8)   Ukazatele jednotlivých stupňů při použití slovního hodnocení

 

Příklad
Stupeň kvalita získa- uplatňování kvalita myšlení kvalita
Hodnocení ných znalostí znalostí   komunikativních
  a dovedností a dovedností   dovedností
1 samostatně samostatný,tvořivý vyjadřuje se
Výborný ovládá učivo uplatňuje pohotový,dobře výstižně,souvisle
znalosti chápe souvislosti adekvátně věku
a dovedností originální přesně, správně
2 vyžaduje drobnou celkem samostatný vyjadřuje se
Chvalitebný v podstatě  pomoc při tvořivý a celkem výstižně
ovládá uplatňování pohotový souvisle
znalostí
a dovedností
3 vyžaduje drobnou méně samostatný vyjadřuje se ne
Dobrý ovládá pomoc, je tvořivý, pohotový vždy přesně
s mezerami méně vesměs napodobuje někdy nesouvisle
samostatný  ostatní často dělá chyby
4 znalosti a dovednosti napodobuje ostatní vyjadřuje se se
Dostatečný ovládá se  i přes ovšem často chybně, značnými
závažnými pomoc uplatňuje  nesamostatný obtížemi
mezerami  se zásadními nechápe souvislosti nesouvisle
 chybami
5 neovládá nesamostatný ani s pomocí se
Nedostatečný neovládá znalosti těžkopádný neumí vyjádřit
a dovedností někdy bezradný nebo jen kusým
způsobem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň píle,snaha kvalita práce kvalita osvojení dovednosti
Hodnocení přístup ke s informacemi spolupráce  samostatně
  vzdělávání     se učit
1 je pilný dokáže dokáže dokáže se
Výborný snaží se pracovat s plnohodnotně samostatně
informacemi spolupracovat učit
2 celkem se dokáže pracovat při spolupráci dokáže se celkem
Chvalitebný snaží,zpravidla  s informacemi, vyžaduje drobnou  samostatně
 je i potřebuje podporu učit,vyžaduje
pilný drobnou pomoc nebo pomoc drobnou
s jejich tříděním pomoc
nebo interpret.
3 k práci potřebuje při práci s při spolupráci se samostatným
Dobrý dost informacemi vyžaduje učením má někdy
často podnět, potřebuje podporu problémy
reaguje pomoc nebo pomoc vyžaduje
výběrově pomoc
4 malá píle, při práci s při spolupráci se samostatným
Dostatečný snaha a to i informacemi vyžaduje výraznou učením má značné
přes dělá zásadní podporu problémy, vyžadu-
podněty chyby nebo pomoc je pomoc
5 podněty k i přes poskytnu- i přes výraznou i přes poskytovanou
Nedostatečný práci jsou tou pomoc,nedokáže podporu nebo pomoc
neúčinné vybrat, pomoc nedokáže se nedokáže
utřídit nebo spolupracovat samostatně
interpr.informace  s ostatními učit

 

 

 

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení, nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

1)   Podle školského zákona:

 1. škola vydává žákovi v pololetí výpis z vysvědčení, na konci školního roku vysvědčení
 2. hodnocení je vyjádřeno slovně, škola převede slovní hodnocení do klasifikace v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí klasifikačními stupni, a to na žádost rodičů či pro účely přijímacího řízení na střední školu
 3. vysvědčení je psané popisnou formou dopisu žákovi s naznačenou cestou k jeho dalšímu rozvoji.

 

2)   Podle vyhlášky č. 48/2005

 • 16

(1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.
(2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.
(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b)prospěl(a),
c) neprospěl(a),

 1. d) nehodnocen(a).

 

(4) Žák je hodnocen stupněm

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré nebo odpovídajícím stupněm slovního hodnocení
 2. b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
 3. c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
 4. d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

 

VII. Způsob získávání podkladů pro hodnocení.

 1)   Pravidla

 1. omezujeme individuální zkoušení u tabule a všechny postupy, které žáka stresují
 2. hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka musí být srozumitelné, jednoznačné, věcné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii a všestranné
 3. pro jakékoliv hodnocení výsledků vzdělávání platí, že vždy hodnotíme to, co žák zná a ne to, co nezná
 4. při hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
 5. učitel posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu
 6. při hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka, k případné momentální indispozici (dlouhodobá nemoc, změny v rodinných poměrech apod.), případné specifické poruše učení a výsledkům vyšetření specialistů (lékaři, PPP, logopedi apod.) v návaznosti na integraci
 7. učitel je povinen prokazatelným způsobem (písemné oznámení, osobní pohovor apod.) oznámit zákonnému zástupci žáka veškeré problémy v prospěchu a chování ve chvíli, kdy se tyto problémy objeví
 8. třídní učitel odpovídá za to, že veškeré údaje o hodnocení žáků (hodnocení výsledků vzdělávání, chování a o výchovných opatřeních) zapíše mimo povinnou dokumentaci také do programu Dm Software
 9. pro příslušný školní rok mohou být vedením školy vydávány pokyny pro učitele, kde jsou specifikovány případné změny a upřesnění směrem k hodnocení, klasifikaci, evidenci a kde jsou definovány povinně volitelné a nepovinné předměty

2)   Podklady pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka  získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

 1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka jeho přístupu k práci, snahy, samostatnosti a tvořivosti, kvality výsledků jednotlivých dílčích činností, sebehodnocení v jednotlivých etapách, uplatňování získávaných dovedností a schopností, respektování dohodnutých pravidel a kritérií …
 2. různými druhy zkoušek ( písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
 3. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
 4. analýzou výsledků činnosti žáka:
 5. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotních služeb
 6. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
 7. soustavným sledováním výkonu žáků a jeho připravenosti na vyučování
 • kvízy, koncepty slohových prací
 • práce s textem a odbornými příručkami, tabulkami, dokumenty a informačními technologiemi
 • práce s přírodninami a fyzikálními tělesy, mapou, slepou mapou
 • hodnocení práce ve dvojicích, skupinách
 • referáty, vystupování na exkurzi, zapojení v diskusi (diskusní kruh)
 • projektové vyučování
 • vystoupení žáka, schopnost demonstrace
 • zapojení do soutěží, práce a aktivity pro školu, individuální nadstavbová činnost
 • vlastní literární, výtvarná a hudební tvorba

3)   Kritéria pro hodnocení:

Při hodnocení v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí učitel:

 1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů
 2. kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti
 3. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí
 4. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
 5. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
 6. kvalita výsledků činností
 7. vztah žáka k vyučovacímu předmětu a dané problematice

 4)   Portfolio 3. – 5. ročník

 1. materiály se zařazují zásadně s vědomím žáka, u některých žák rozhodne o zařazení samostatně
 2. shromažďují se ty práce, ze kterých je zřejmý stupeň zvládnutí dané problematiky
 3. materiály se na 1. stupni ukládají průběžně, na 2.stupni na konci každého pololetí, během pololetí jsou v dokumentaci příslušných vyučujících
 4. třídí se na konci každého pololetí, tvoří se výstupní portfolio
 5. materiály se ukládají do pořadačů
 6. součástí souboru mohou být i osobní záznamy žáka, hodnocení, fotografie, diplomy ze soutěží apod.
 7. do portfolia nejsou zařazovány dokumenty o žákově neúspěchu
 8. portfolio je podkladem pro hodnocení
 9. všechna písemná zhodnocení se zakládají do portfolia

4 a)    hodnocení portfolia učitelem – vyhodnotí pokrok žáka ústně při třídění, řízeným rozhovorem, diskusí, provede stručný záznam

4 b)    hodnocení portfolia žákem – vyhodnocuje při třídění slovně, může i písemně (líbilo se – nelíbilo, daří se – nedaří se…..)

4 c)    hodnocení portfolia rodiči – při třídních schůzkách, konzultačních hodinách, na závěr 1. a 2. pololetí odnáší žák portfolio k nahlédnutí domů, rodič může slovně hodnotit žákův výkon nebo připojí písemné zhodnocení

5)   Samostatná práce, skupinová práce, referát

5 a)  Obsahová a věcná správnost, propojení oborů

 • propojení více oborů (alespoň 2 oborů)
 • věcná správnost
 • obsahová správnost, logický sled, návaznost
 • hloubka vlastních myšlenek
 • vyvozený závěr

5 b)  Gramatická a stylistická úroveň

 • užití jazykových prostředků z hlediska slohotvorných činitelů
 • slovní zásoba
 • respektování pravopisných pravidel
 • logičnost v uspořádání projevu
 • kompozice, odstavce

5 c)  Originalita, tvořivost, aktivita

 • aktivní přístup k vyhledávání zdrojů a pramenů
 • tvořivé zpracování získaných informací
 • přínos vlastních myšlenek a dedukcí (závěr)
 • aktivní spolupráce s garantem absolventské práce
 • originalita zpracování

5 d)  Úroveň prezentace

 • souvislý, kultivovaný a stylisticky správný projev
 • použití spisovného jazyka
 • schopnost zaujmout posluchače
 • schopnost hovořit „z patra“ s oporou  textu
 • schopnost reagovat na dotazy a připomínky posluchačů

5 e)  Práce ve skupině

 • schopnost rozdělení rolí
 • schopnost komunikace ve skupině
 • plnění úkolů v zájmu skupiny
 • prosazení vlastního názoru
 • vytváření příjemné pracovní atmosféry

5 f)  Tvořivost, iniciativa

 • zájem o práci
 • využití svého talentu, nadání
 • originalita řešení
 • samostatnost
 5 g)  Úroveň výstupu
 • věcná správnost
 • členění, přehlednost
 • estetická a grafická úroveň
 • novost myšlenek, využití v praxi

6)   Kratší samostatné práce teoretické

 • úroveň vědomostí
 • informační zdroje
 • aplikace teoretických vědomostí při řešení konkrétního problému
 • úroveň vyjádření
 • věcná správnost

7)   Kratší samostatné práce praktické

 • originalita řešení – různé varianty
 • využití teoretických znalostí
 • preciznost
 • estetičnost a funkčnost
 • praktické využití výrobku

8)   Cvičení v přírodě

 • schopnost týmové práce, zastávání své role ve skupině
 • splnění úkolu dovednostního i vědomostního charakteru (aplikace dovedností)
 • dodržování postupů podle zadaných pokynů
 • správná organizace práce
 • schopnost plnit praktické úkoly, manipulace s pomůckami
 • správnost vyřešení úkolu
 • dodržování pravidel bezpečnosti
 • případná tvorba písemného záznamu, formulace výsledků

9)   Individuální a nadstavbová činnost

 • vlastní iniciativa
 • práce pro školu
 • práce pro tým

 

VIII. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

  Opravné zkoušky, přezkoušení, opakování ročníku

 1. Opravné zkoušky, přezkoušení na žádost zákonných zástupců, přezkoušení žáků individuálně vzdělávaných (dle § 41 školského zákona) a přezkoušení žáků vzdělávaných v zahraničí či při jiných přestupech se pině řídí ustanoveními školského zákona. Taktéž podmínky opakování ročníku jsou dány aktuálním zněním školského zákona.
 2. Má-li rodič pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může rodič požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.
 3. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52, odstavce 6 věty třetí Školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
 4. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou opakoval ročník; tomuto žákovi může ředitel na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou.
 5. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 6. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. V závažných případech může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku.

 

 IXa) Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

se řídí podle Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Hodnotí se podle vypracovaného , hodnocení má tyto zvláštnosti:

 1. Pedagog provede pedagogickou diagnostiku žáka. Jestliže dojde k závěru, že žák v některých oblastech selhává, vypracuje pro něj plán pedagogické podpory, zavede podpůrná opatření 1. stupně, která pravidelně vyhodnocuje. Jestliže vyčerpal všechny možnosti pedagogického působení, pošle žáka na vyšetření ke specialistům. V součinnosti s nimi vypracuje individuální plán při podpůrných opatření 2. – 5. stupně.
 2. Způsob hodnocení žáka vychází z cílů stanovených v plánu pedagogické podpory, individuálním plánu při podpůrných opatření 2. – 5. stupně, ze znalosti stupně postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.
 3. Při způsobu hodnocení žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl.
 4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
 5. Žák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné výchově s přihlédnutím  k druhu a  stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu

 

IXb) Způsob hodnocení žáků nadaných, mimořádně nadaných

se řídí podle Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Postupuje se jako u ostatních žáků, hodnocení má tyto zvláštnosti:

 1. Ředitel školy zajistí hodnocení podle individuálního plánu.
 2. Učitel předmětu může žáka přeřadit na základě zjištění nadání v tomto předmětu do skupiny žáků vyššího ročníku.
 3. Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
 4. Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
 5. Zjišťování provádí na žádost rodičů školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.