Školní vzdělávací program

ŠVP je umístěno v ředitelně školy.

Výňatek:

 

 1. Charakteristika školy

 

2.1 Úplnost a velikost školy

         Naše škola je málotřídní.    Je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola Římov, jejíž další součástí je školní družina, školní jídelna a mateřská škola.

 

2.2 Umístění školy

         Budova školy je součástí zástavby rodinných domů okolo klidné postranní ulice v okrajové východní části obce.

 

2.3 Charakteristika žáků

         Žáci obvykle přicházejí z obce Římov a jejího okolí. Někteří rodiče preferují moderní směry ve vzdělávání, druzí jsou zastánci spíše konzervativního, tradičního směru ve způsobu vzdělávání. Všichni žáci jsou z rodiny podporováni ve vzdělávání.

 

2.4 Podmínky školy

         Jednopatrová budova z roku 1888 disponuje těmito prostory: v přízemí 2 místnosti školní družiny využívané i pro vyučování, šatna, tělocvična, WC pro chlapce a dívky. V patře dvě třídy vybavené interaktivními tabulemi, ve druhé třídě jsou počítače s připojením na internet a tiskárnu, meditační místnost využívaná i ke skupinovému vyučování a čtenářským dílnám, komunitní chodba s gaučem. V zahradě školy máme školní pozemek, školní jídelna je v areálu školy.

Vyučování probíhá v českém jazyce.

 

2.5 Spolupráce s dalšími institucemi

         Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků, pořádáme s jejich pomocí akce pro děti – Den dětí, Vynášení Morany, Vánoční hra, aktivně se účastníme akcí obce (kladení věnců k památníku, maškarní ples, vítání občánků, odpoledne pro seniory, adventní trhy), spolupracujeme s hasičským sborem, někteří žáci jsou jeho členy.

2.6 Mezinárodní spolupráce

         Naší partnerskou školou je škola z Rakouska. Výměnné pobyty organizujeme jedenkrát za dva roky.

 

 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu

 3.1 Zaměření školy

 NÁŠ CÍL:

Sebevědomý, samostatný žák se svým názorem ochotný ke spolupráci, snažící se chápat a respektovat sám sebe i odlišné chování a potřeby druhých, který dle svých možností využívá naučených poznatků k dalšímu učení, vyvozování předpokladů, souvislostí v praxi. Má pozitivní vztah k místu, ze kterého pochází.

ZÁSADY:

 • Škola je pro žáky, jejich rodiče, pedagogy otevřeným prostorem pro komunikaci a vzdělávání.
 • Vztahy žák – pedagog – zákonný zástupce žáka se odehrávají na základě vzájemného respektování se a úcty k názorům druhého v ovzduší důvěry.
 • Všichni zaměstnanci vnímají žáka, jeho zákonného zástupce pozitivně jako osobnost s jejími individuálními vlastnostmi, které se snaží poznat, pochopit a přijmout, stejně tak žák sebe, žák žáka. (Nechť hodí kamenem, kdo je bez viny.)
 • Individuálním přístupem chceme dosáhnout osobního maxima každého žáka.
 • Žáky vedeme k porozumění smyslu našeho působení i jejich činnosti.

 

TĚŽIŠTĚM NAŠÍ PRÁCE JE:

Flexibilita – podle zjištěných informací o žácích, znalosti potřeb třídního kolektivu přizpůsobujeme tempo, čas, rozsah, téma probíraného učiva, cílů, přizpůsobit  metody, strategie pedagogického působení

Význam obsahu učiva – zadáváme takové úlohy, aby žáci byli nuceni využít k řešení již dosažené poznatky, kompetence nebo sami zjistili, že potřebují nové poznatky k vyřešení úlohy.

Spolupráce – zadáváme takové úlohy, kdy žák zjišťuje, že je výhodné spolupracovat na řešení problémových úloh nebo na rozsáhlejším projektu, uvědomuje si, co může poskytnout sám, jak pomáhají ostatní. Vzorem jsou pracovníci školy, kteří pracují v týmu. Žák učí žáka.

 Komunikace – žák si uvědomuje, co je pro něho ve styku s druhým nepříjemné, je veden k přijetí sebe i ostatních, k naslouchání ostatním, k otevřené komunikaci při zachovávání pravidel, respektování názoru druhého. Při obhajobě své práce zjišťuje, že je přínosné argumenty podávat v srozumitelné a přijatelné formě. Časté jsou debaty v komunitním kruhu.

Sounáležitost – organizujeme výuku tak, že si žák uvědomuje propojení své osobnosti s ostatními ve školním společenství, poznává, přijímá je dle svých předpokladů, pomáhá druhým.

Zázemí u pedagoga – pedagogové jsou žákům zprvu příkladem, později partnery na cestě k poznání, poskytují žákovi veškerou pomoc, pochopení pro jeho problémy, přijetí, podporu, pozitivitu.

 

3.2 Výchovné strategie na úrovni školy

Ve škole se musí žák cítit bezpečně. Naše škola pro něj zařizuje:

 1. Uspořádání prostorů podle druhu zaměstnání při zachování bezpečnosti
 2. Společně se žáky stanovujeme pravidla respektu, hranic, jejich důsledné dodržování. Třída má zvolenou samosprávu (řešení konfliktů)
 3. Úpravu časových vyučovacích jednotek při zachování hygienických hledisek (nepřetěžování žáka, motivace) a týdenních hodinových dotací s ohledem na žáka a cíl
 4. Výběr témat podle zájmů, rozšiřujeme učivo – směřujeme k dosažení individuálního maxima každého žáka (neunifikujeme)
 5. Způsob hodnocení zajišťuje zpětnou vazbu, motivaci k dalšímu vzdělávání, formování celé žákovy osobnosti, zohledňuje individuální pokrok žáka
 6. Pracujeme s chybou jako s učebním materiálem
 7. Vždy žákům odpovíme na jejich otázku a vedeme žáky k tomu, že žádná otázka není hloupá
 8. Vzniklé problémy řešíme ihned – řešení problému má vždy přednost, pracujeme v komunitním kruhu
 9. Co nejužším způsobem spolupracujeme s rodinou (co největší znalost celé rodiny) a zjištěné znalosti a zájmy žáků využíváme a rozvíjíme
 10. Se znalostí žáků volíme metody výuky, motivaci. Pracujeme s vědomím, že každý žák je jinak uzpůsobený k získávání informací, způsobu jednání a hodnocení, volíme moderní metody pro ovládnutí učiva vhodné pro naše žáky (experimenty, projektové nebo tématické vyučování, vrstevnické vyučování, samostatné, skupinové práce)
 11. Uplatňujeme činnostní učení a konstruktivistické přístupy k vyučování
 12. Respektujeme a přijímáme žáky takové, jací jsou. Svým jednáním a chováním dáváme vzor k napodobení.